Днес в Община Разград се проведе публично обсъждане на годишния отчет за изпълнение на бюджета и на сметките за средствата от европейски фондове на Община Разград за 2017 г., съобщиха от пресцентъра на местната управа.

Кметът на общината д-р Валентин Василев запозна присъстващите с изпълнението на приходната и разходната част на бюджета, инвестиционната програма, общинския дълг и по проекти по оперативни програми. На събитието, което откри председателят на ОбС Надежда Радославова, присъстваха и зам.-кметът на Община Разград Галина Георгиева, директори на общински предприятия, общински съветници, журналисти, граждани.

Изпълнението на приходната част на бюджета е в размер на 42 229 х.лв. при уточнен план 43 015 х.лв. Процентът на изпълнение е 98,2%. Получени са целевите трансфери за държавни дейности в размер на 1 763 х.лв. Изпълнението на приходите за общинските дейности е 19 090 х.лв. или 95% от планираните средства. Постъпленията от данъчните приходи са общо 4 500 х.лв., а от неданъчни приходи 10 506 х.лв. През 2017 г. изпълнението на приходите от продажба на общинска собственост е на 97% и значително повече в сравнение с 2016 г. През 2017 г. за местни дейности са получени целеви трансфери в размер на 3 139 х.лв., от които 1 000 х.лв. за ремонт и рехабилитация на улици в град Разград, съгласно ПМС № 153 от 28.07.2017 година и 1 409 х.лв. за финансиране на обект „Реконструкция на водопроводи в ж.к. „Орел“.

Общият обем на разходната част на бюджета по отчет е в размер на 39 358 х.лв. при уточнен план 43 015 х.лв. или изпълнението е 91,5% от плана. Разходите за държавни дейности са 21 887 х.лв., за тяхното дофинансиране – 1 496 х.лв. и за общински дейности – 15 975 х.лв. Най-голям относителен дял в държавните дейности заемат разходите във функция „Образование” – 68%, а в местните дейности във функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда“ – 44%.
Отчетените капиталови разходи към 31.12.2017 г. възлизат на 4 158 х.лв., в т.ч. финансирани с целеви трансфери – 2 562 х.лв., с преходен остатък от 2016 г. – 524 х.лв., със собствени средства – 929 х. лв. и с други източници на финансиране – 143 х.лв.

През 2017 година Община Разград не е теглила банкови или други кредити. Обслужването на вече усвоените кредити е извършвано съгласно погасителните им планове. В края на отчетния период кредитите за инвестиционни проекти по Фонд „Енергийна ефективност“са погасени. Съотношението на плащанията на общински дълг на Община Разград за 2017 г. е 5,5% и отговаря на изискването по чл.32.ал.1 от Закона за публичните финанси.

През 2017 г. стартира изпълнението на четири проекта, като трите са финансирани по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. и един по ОП „Околна среда 2014-2020“:
• „Паркоустрояване на зелените площи в кв. „Орел“, град Разград „, на стойност 5 949 х.лв.;
• „Ремонт, обновяване на материално – техническата база и мерки за енергийна ефективност в образователните институции на територията на град Разград“, на стойност 9 897 х.лв.;
• проект „Насърчаване на социалното приобщаване чрез доизграждане на социалната инфраструктура в община Разград за предоставяне на резидентни и съпътстващи услуги в общността за деца и младежи“, на стойност 615 х.лв.;
• проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините от РСУО Разград“, на стойност 13 563 х. лв.;
В периода 01.01.2017 г. – 31.12.2017 г. разходите по проекти са на обща стойност 1 782 х.лв.