Днес (6  януари) в Община Разград в зала 102 кметът д-р Валентин Василев представи пред граждани, общински съветници и медии проекта за бюджет за 2017 година на Община Разград. Градоначалникът подчерта, че основните параметри, залегнали в проекта, са съобразени с целите и приоритетите на Община Разград: запазване нивото на данъчната тежест и реализиране на мерки за по-добра събираемост на местните данъци; оптимизация на разходите и повишаване ефективността на публичните ресурси, запазване и обогатяване на културните ценности и традиции, разработване на проектни предложения и реализиране на проекти за програмния период 2014-2020 г.

Общият обем на проекта за бюджет за 2017 година е в размер на 36 158 х. лв. , в това число за държавни дейности 19 972х. лв. и 16 186х.лв. за общински дейности и дофинансиране на държавните дейности.

Общият размер на разходната част на бюджета е 36 158х. лв., в т.ч. за държавни дейности 19 972х. лв., 14 836 х. лв. за местни дейности и 1350 х. лв. за дофинансиране на държавните дейности. Д-р Василев уточни, че при разработка на проекта е направен баланс между възможностите на собствените ресурси и държавните трансфери и ангажиментите в разходната част.

В края на представянето кметът обобщи, че бюджетът за 2017 година е реален и изпълним и с обединени усилия на общинска администрация, местния парламент и местната общност ще се проведе ефективна и ефикасна местна политика.