Кметът на Община Разград участва на 21 май в работна дискусия на Управителния съвет на Националното сдружение на общините в България с министъра на регионалното развитие инж. Виолета Коритарова.

„Изключително важно за екипа на МРРБ е добрият диалог между централната и местната власт да продължи. Задачите, които стоят пред нас, са спешни и не търпят отлагане. Политиките на министерството са насочени към развитието на българските общини, на нашите региони, идентифицирането на техния потенциал и запазването на тяхната идентичност“, заяви регионалният министър инж. Виолета Коритарова по време на срещата с ръководството на кметското сдружение.

В разговора участваха още заместник-министрите Веселина Терзийска и Юра Витанова, началникът на кабинета на министъра Кирил Габеров, инж. Момчил Терзийски, изпълнителен директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, както и експерти от министерството.

От страна на местните власти в работната дискусия се включиха председателят на УС на НСОРБ и кмет на община Велико Търново Даниел Панов, заместник-председателите на УС – Донка Михайлова, кмет на община Троян, Иво Димов, кмет на община Димитровград, Радослав Ревански, кмет на община Белица, членовете на УС – Добрин Добрев, кмет на община Разград, доц. Ивайло Симеонов, кмет на община Елин Пелин, Калин Каменов, кмет на община Враца, Мадлена Бояджиева, кмет на община Тетевен, членовете на КС – Васко Стоилков, кмет на община Сливница, Георги Георгиев, кмет на община Дългопол, както и Деан Иванов, заместник-кмет на община Варна, Никола Барбутов, заместник-кмет на Столична община, Стефан Кръстев, заместник-кмет на община Перник, изпълнителният директор на НСОРБ Силвия Георгиева и експерти от екипа на Сдружението.

Сред темите, които бяха обсъдени по време на срещата, бе оценка и изпълнение на Концепциите за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ) и работата на Регионалните съвети за развитие.

 „Подходът ИТИ предполага кандидатстване с иновативни и смели проекти. В приетите от Комитета за наблюдение на ПРР документи е заложен кратък тримесечен срок за кандидатстване по фаза 2, който не е достатъчен за трансформирането на предложенията в такива с пълна проектна готовност. Това поставя под риск стойностните идеи, които обсъждаме на заседанията на РСР. Темата сериозно притеснява общините и трябва да търсим по-гъвкави подход“ –  каза по време на срещата Кметът на Разград Добрин Добрев.

От екипа на МРРБ заявиха, че Управляващият орган спазва разписаните и одобрени процедури, като въпросът с бюджета на АПИ е политически. Насоките за фаза 2 на ИТИ по ПРР са съгласувани с МФ, предстои да бъдат доразработени. Изчаква се провеждането на всички заседания на РСР, за да се идентифицират предварителните концепции за следващия етап и да се таргетират по вид бъдещите допустими инвестиции. МРРБ има ангажимент до края на юни да обяви кандидатстването, като по взаимна договореност е възможно срокът от 3 месеца да се съкрати. Втора процедура за набирането на КИТИ може да се обяви при наличието на финансов ресурс.

Общините са депозирали 3 053 проекта по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд -Етап I“, резултатите от оценката им бяха обявени в края на миналата 2023 г.  – стана ясно още по време на срещата. Към момента, след одобряването на 754 проекта, договори за финансиране са сключени по едва 17 от тях. Сходна е ситуацията с процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“ със сключени 130 договора и  „Екологосъобразната мобилност“ с 10.