След извършен анализ на дейностите по отстраняване на последствията от тежката зимна обстановка в периода 25-27 ноември Кметът на Община Разград Добрин Добрев наложи на „Уейст Солюшънс България“ЕООД неустойка за некачествено изпълнение на възложената работа.

След провеждане на обществена поръчка фирмата има договор с Община Разград с предмет „Събиране и транспортиране на битови отпадъци, разполагане и поддръжка на съдове за битови отпадъци, лятно и зимно почистване на улици и други места за обществено ползване на територията на гр. Разград и населените места на община Разград“.

Анализът на общинските експерти установи, че снегопочистващата фирма не успя да изпълни дейностите по снегопочистването на тротоарните площи към уличната мрежа, пешеходните подходи по площадите и в жилищните квартали на Разград, както и на общинските паркинги. В резултат на това се ограничи движението на пешеходци и не се осигури безпрепятствен достъп на населението до здравни, социални, търговски обекти и други обществени места. Това наложи Община Разград да се намеси при организацията на снегопочистването на град Разград, за което бяха привлечени допълнителна техника и работна ръка от персоналите на Община Разград и общинските предприятия „Паркстрой“ и „Ремонтстрой“.

Съгласно клаузите на договора между Община Разград и „Уейст Солюшънс България“ЕООД при неизпълнение на част от услугите Изпълнителят дължи неустойка в размер на петкратната единична стойност на съответната услуга по договора, посочена в ценовото предложение на изпълнителя, умножена с количеството неизпълнена работа. Стойността на неустойката е 10 080 лв.