Кметът на Община Разград Добрин Добрев бе избран за председател на Регионалното сдружение за управление на отпадъците за регион Разград.

Това стана на първото за мандат 2023 – 2027 г. заседание на Общото събрание на Сдружение „Регионално сдружение  за управление на отпадъците за регион Разград“. То бе свикано от Областния управител Владимир Димитров, в него участваха кметовете на седемте общини в Област Разград.

В началото на заседанието бе прието решение за актуализиране на състава на Общото събрание съобразно резултатите от местните избори, като новото име в състава е на Кмета на Разград Добрин Добрев. Останалите общински кметове са преизбрани и са членове на Сдружението от предходни мандати: Ахтер Велиев – Завет, Белгин Шукри – Исперих, Алкин Неби – Кубрат, Севгин Шукри – Лозница, Джевдет Азис – Самуил, Дауд Аляовлу – Цар Калоян.

Само едно бе предложението за председател на регионалното сдружение и Кметът на Разград Добрин Добрев бе избран единодушно на този пост.

Кметовете на седемте общини предложиха служители от администрациите си, които да подпомагат и осигуряват дейността на регионалното сдружение. За Община Разград това е началникът на отдел „Опазване на околната среда“ Недим Тахиров.

Членовете на Общото събрание на Регионалното сдружение за управление на отпадъците за регион Разград утвърдиха и предложение на Община Лозница относно искане за съгласие за подготовка, кандидатстване и изпълнение на инвестиционен проект за „Техническа и биологична рекултивация на съществуваща общинско депо за битови отпадъци в Община Лозница“, който да бъде финансиран по процедура № BG16FFPR002-2.002 „Рекултивация на регионални депа/клетки на регионални депо за битови отпадъци“ по приоритет 2 „Отпадъци“ на програма „Околна среда“ 2021-2027 г. Кметът на Лозница Севгин Шукри уточни, че става въпрос за рекултивиране на сметище с площ около 22 дка.

Заседанието бе първото официално събитие, на което се срещнаха новоизбраните кметове от Разградска област, те си пожелаха успешно сътрудничество през новия мандат в името на подобряване на живота на жителите на Лудогорието.