Като председател на Контролния съвет на Националното сдружение на общините в Република България Кметът на Разград Денчо Бояджиев участва на 25 април в заседание на Управителния съвет на кметското сдружение.

На него бе разгледан и приет пакет от нормативни промени, които да бъдат представени пред депутатите от  49-то Народно събрание. Предложенията  са фокусирани върху разпоредби, които касаят ежедневната работа на общините.

В Закона за местното самоуправление и местната администрация НСОРБ настоява да бъдат възстановени основни постановки на Европейската харта за местно самоуправление, Конституцията и действащото законодателство, отреждащи централно място на общината като основна административно-териториална единица, в която се осъществява местното самоуправление.

Сдружението ще продължи усилията за регламентиране на обхвата и вида на допустимите действия със земеделски земи по чл. 19, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с които към момента общините не могат да извършват разпоредителни сделки. Ръководството на НСОРБ ще настоява в обхвата на допустимите дейности да бъдат включени общинските инвестиционни проекти клас „В“, както и инвестиционните проекти, свързани със социално-икономическото развитие на общината.

Насочването на общински приходи за трасиране и поддържане на полските пътища, както и за почистване на самозалесили се земеделски имоти също трябва да бъде преразгледано, смятат членовете на УС.

Сдружението на общините предлага и промени в Закона за горите, свързани с механизмите за предоставянето на дърва за огрев за населението. Предложенията включват отпадане на изисквания, които представляват административна тежест за гражданите, да дават възможност за гъвкавост и междуобщинско сътрудничество при разпределяне на ресурсите от горския общински фонд и др.

В Закона за държавния служител и Кодекса на труда НСОРБ ще предложи промени, насочени към  справедливо възмездяване за положения труд от страна на служители в общинските администрации, при възлагане на спомагателни или контролни дейности при обявено извънредно положение или при обявена извънредна епидемична обстановка поради епидемично разпространение на заразни болести и при допълнително възложени дейности в изпълнение на проекти.

НСОРБ ще продължи да настоява за промени  в Закона за достъп до обществена информация, за да бъдат сведени до минимум или прекратени случаите на подаване на заявления за достъп до информация с фиктивни имена и адреси. Тази, наложила се през последните години практика, е свързана с необосновано разходване на ресурси на общинските администрации по процедиране на подобни заявления. За да не бъдат създавани препятствия пред добросъвестните заявители на обществена информация, НСОРБ предлага ЕГН да бъде въведен като елемент от идентификацията на заявителя. Сред предложенията е и възстановяването на правото на общините за касационното оспорване на решенията на административните съдилища пред ВАС, което ще допринесе за установяване на единна и непротиворечива съдебна практика по прилагането на ЗДОИ. Нецелесъобразно е първичните счетоводни документи да попадат в категорията на обществената информация – счита УС на НСОРБ.

Сдружението ще предложи и промени в Закон за юридическите лица с нестопанска цел за да бъде създадена правна възможност за дистанционно участие на членовете в работата на Общото събрание на юридическите лица с нестопанска цел. До момента подобна възможност съществува в ЗЮЛНЦ само по отношение на управителните им съвети.

На заседанието си вчера УС на НСОРБ обсъди и параметрите за финансиране на общините, постигнати в рамките на преговорите с Министерството на финансите по проекта за Бюджет 2023 и прие становище по основния пакет данъчни закони, представени за обществено обсъждане.

По време на проведеното на 25 април в София заседание на УС на НСОРБ бяха обсъдени и конкретни предложения за промени на ЗМСМА, които касаят въвеждането на някои от елементите на модела за финансова децентрализация и осигуряването на по-ефективен обмен между регистрите на МВР, МФ и общините и между службите по вписвания, нотариусите и общините с цел оптимизиране на административните процеси и повече прозрачност и контрол при облагането.