Кметът на Община Разград Денчо Бояджиев участва в заседанието на Управителния съвет на Националното сдружение на общините в България.

Община Панагюрище бе домакин на заседанието. Първата тема, обсъждана в рамките на дневния ред, бе актуалният статус на програмите с европейско финансиране за периода 2021-2027, дейността на Регионалните съвети за развитие и подкрепата на НСОРБ за общините за реализацията на проекти през новия програмен период. В заседанието участваха членовете на Контролния съвет на НСОРБ, чийто председател е Кметът на Разград Денчо Бояджиев.

По информация от пресцентъра на НСОРБ обект на обсъждане бяха механизмите за изпълнение на Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България и проектите (НПВУ), пряко и косвено свързани с ангажименти на общините.  

Сред най-сериозните проблеми, които остават без решение до момента, са липсата на единни критерии при осъществяване на проверки от Управляващите органи, АДФИ, Сметната палата по изпълнението на проекти и съдебната практика. Налагането на финансови корекции, особено по проекти, свързани с обновяване на държавни и частни сгради, каквато е програмата за енергийна ефективност, сериозно ощетява обществения интерес и общинските бюджети. НСОРБ отдавна настоява да бъде приложен опита на други европейски държави и да бъде намерена справедлива за данъкоплатците формула.

През новия програмен период общинските администрации ще бъдат натоварени с много повече работа, от една страна заради забавянето на новите програми и застъпването с периода на устойчивост по програмите от програмен период 2013-2020. Към целия този пакет от дейности, върху общините ще паднат и сериозни ангажименти по изпълнението на ПВУ. Засега институциите не проявяват разбиране за управлението на проектите от страна на общинските администрации да бъде финансирано.

Ресурсът за общините в новия програмен период е значителен, но липсата на достатъчно подготвени кадри и огромното натоварване са рисков фактор в успешното усвояване на средствата, за пореден път констатираха членовете на УС на НСОРБ. Сдружението ще настоява за ясни и точни правила в работата на общините по изпълнението на европроекти в новия програмен период, в това число и проектите от Плана за възстановяване и устойчивост, които ще бъдат възложени на общините. В него са включени 57 инвестиции и 47 реформи, от които 19 инвестиции на обща стойност около 5.8 млрд. лв. могат да бъдат определени като общински.

Стартирането на реалното изпълнение на мерките за общините в НПВУ все още предстои. Към 30 септември са обявени само две процедури, пряко насочени към общините – за изграждане на младежки центрове. В процес на обществено обсъждане са насоките за кандидатстване по четири други процедури – за модернизация на образователната инфраструктура, за енергийна ефективност на публичните сгради, за енергийна ефективност на търговските и промишлени сгради и за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради.

Управителният съвет определи представители на НСОРБ в Комитетите за наблюдение на Споразумението за партньорство и на програмите, съфинансирани от Европейските фондове на споделено управление за програмен период 2021-2027 г.

По предложение на кмета на община Димитровград и заместник-председател на УС Иво Димов, НСОРБ ще инициира поредица от срещи с парламентарно-представените политически сили веднага след свикване на 48-ото Народно събрание. Целта на тези срещи е в конструктивен диалог да бъдат представени основните проблеми, пред които са изправени българските общини и чието решаване изисква законодателни промени. Има сериозни законодателни проблеми, дълго време не е имало работещ парламент и намирането на адекватни решения е важно. Тези решения трябва да бъдат търсени в диалог и взаимно уважение, категорични бяха членовете на УС.

Кметът на община Казанлък и член на КС на НСОРБ Галина Стоянова предложи НСОРБ да потърси съвместна среща със Сдружението на общинските болници с министъра на финансите, министъра на здравеопазването и ръководството на НЗОК. Кметовете считат проблема с финансирането на общинските болници за изключително важен и предлагат гарант за поетите ангажименти да бъде министър-председателят.

Управителният съвет реши да бъде създадена работна група, съставена от кметове на общини и експерти на Сдружението, която да извърши преглед на законодателството в областта на управлението при кризи и доброволчеството и да предложи адекватни промени в нормативните актове. Предложението бе направено от кмета на община Карлово Емил Кабаиванов. Предложените промени ще бъдат разгледани от ръководството на Сдружението на следващото заседание на Управителния съвет на НСОРБ, което ще се състои в Карлово.