На общо събрание на Регионалното сдружение за управление на отпадъците днес бе възложено на Кмета на Община Разград Денчо Бояджиев да изготви документация за провеждане на две обществени поръчки, свързани с изграждането на трета клетка на Регионалното депо за неопасни отпадъци. Те са за: осъществяване на авторски надзор и за упражняване на строителен надзор за инвестиционен проект „Изграждане на трета клетка на обект „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Разград, Лозница, Исперих, Завет, Кубрат, Самуил и Цар Калоян“. 

Г-н Бояджиев съобщи на колегите си – кметове на останалите шест общини от областта – че днес се отворят четирите подадени оферти по обществената поръчка за изграждане на третата клетка. 

Кметът Денчо Бояджиев информира останалите кметове на общини от Разградска област относно изпълнението на проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините от РСУО-Разград“. Тъй като изграждането на път към инсталацията е недопустим разход по Оперативна програма „Околна среда“, изграждането на подхода към инсталацията ще е за сметка на отчисленията за депонирани отпадъци, които общините правят.