Кметът на Община Разград Денчо Бояджиев представи по време на публично обсъждане днес годишния отчет за изпълнение на бюджета и на сметките за средства от Европейски фондове на Община Разград за 2019 г. Обсъждането се проведе на основание изисквания на Закона за публичните финанси, Наредба № 15 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет и Наредба № 23 за реда и начина за провеждане на публични обсъждания.

В обсъждането участваха и председателят на Общински съвет Стоян Ненчев, както и заместник-кметовете: Добрин Добрев, Милена Орешкова, Мирослав Грънчаров и Полина Иванова.

Първоначалният обем на бюджета на Община Разград за 2019 г. е 48 273 х. лв. От отчета става ясно, че в резултат на извършени корекции през годината, актуализираният план към 31.12.2019 г. е в размер на 51 456 х.лв., в т.ч. държавни дейности – 31 100 х.лв. и местни дейности и дофинансиране на държавните дейности – 20 356 х.лв.

Изпълнението на приходната част на бюджета е в размер на 53 852 х.лв. при уточнен план 51 456 х.лв. Процентът на изпълнение е 104,7%.

Общият обем на разходната част на бюджета по отчет е в размер на 47 254 х.лв. при уточнен план 51 456 х.лв. или изпълнението е 91.8% от плана. Разходите за държавни дейности са 29 528 х.лв., за тяхното дофинансиране – 964 х.лв. и за общински дейности – 16 762 х.лв. В разходите за държавни дейности най-голям дял имат трудовите разходи – 23 787 х.лв. /80.6%/, за издръжка, други разходи и трансфери са разходвани 5 396 х.лв. /18.3%/, а за капиталови разходи – 345 х.лв. (1,1%). Структурата на отчетените разходи за общински дейности е следната: трудови разходи – 5 810 х.лв. /34,6%/, издръжка, данъци и такси – 9 045 х.лв. /54%/, стипендии, трансфери и субсидии, чл. внос и помощ и по решения на Общинския съвет – 233 х.лв. /1,4%/, лихви по заеми – 129 х.лв. /0,8%/ и капиталови разходи – 1 545 х.лв. /9,2%/.

Разчетът за капиталови разходи на Община Разград за  2019 г. е на стойност 17 223 х.лв., включващ всички източници на финансиране. Реално отчетените капиталови разходи към 31.12.2019 г. възлизат на 12 355 х.лв., в т.ч. финансирани с целеви трансфери – 687 х.лв., с преходен остатък от 2018 г. – 569 х.лв., със собствени средства – 585 х. лв., с други източници на финансиране – 97 х.лв. и със средства от Европейския съюз – 10 417 х.лв. Планът е коригиран с допълнителни средства от ПУДООС за селата Островче, Гецово, Побит камък, Раковски и Стражец, за детските градини към отдел“Образование“, за ПГССХВТ“А.Кънчев“ и за рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци Разград в размер на 61х. лв.

През 2019 г. Община Разград е теглила два кредита от Фонд „ФЛАГ“ за плащания по проекти. Обслужването на вече усвоения кредит от SG „Експресбанк“ е извършвано съгласно погасителния му план.

Председателят на Общинския съвет Стоян Ненчев съобщи, че отчетът ще бъде внесен за следваща сесия на местния парламент, като вече е публикуван на сайта на Община Разград. Г-н Ненчев допълни, че в резултат на дългогодишното добро управление Община Разград никога не е изпадала в състояние на остър финансов дефицит, както се е случвало с общини от калибъра на Разград. Кметът Денчо Бояджиев също заяви, че това е традиция и трайно постижение при управлението на общинските финанси от 1990 г. насам. По думите му Община Разград е била винаги с много добър финансов рейтинг, което е помагало при отпускане на кредити – и от банки, и от Фонд ФЛАГ.