В това е уверен екипът на Областния информационен център (ОИЦ) – Разград след проведените информационни срещи в общинските центрове Разград, Исперих, Кубрат, Завет, Лозница, Самуил и Цар Калоян.

Събитията се състояха в периода от 17 до 30 март 2015 г., като местата на провеждане бяха предимно в обекти, изградени или реновирани по европроекти, сред които бизнесцентър, читалища и комплекси за социални услуги.

Участваха представители на широката общественост: местни и регионални власти; кметове на села; образователни, културни и социални структури; неправителствения сектор; микро, малки, средни и големи предприятия; организации, подкрепящи бизнеса; земеделски производители; граждани и медии.
Активно се включиха заместник-кметове и секретари на общини, както и експерти с преки отговорности в сферата на проектната дейност от общинските администрации.

Присъствалите близо 300 участници се запознаха с Индикативните годишни работни програми за 2015 г. на оперативните програми. Бяха представени отворените и предстоящи за обявяване процедури и схеми за безвъзмездна финансова помощ. Акцент бе поставен върху тези от тях, които са приложими за настоящи и бъдещи бенефициенти на територията на всяка от общините.

По време на дискусиите след събитията присъстващите зададоха много въпроси, свързани с условията за кандидатстване по процедурите и схемите.
Въпросите могат да бъдат обобщени в следните групи, свързани с възможностите за: подобряване на учебно-възпитателния процес; обогатяване на извънкласните форми за учениците; повишаване квалификацията на учителите в училищата и детските градини, включително за деца със СОП и в мултикултурна среда; подобряване на материалната база; започване на собствен бизнес; разкриване на нови работни места; подобряване на условията за труд на работниците и служителите; повишаване квалификацията на работещите във фирмите и безработните; провеждане на различни обучения за възрастни; технологично обновяване на фирмите; въвеждане и използване на иновации; подобряване на образователната и културната инфраструктура; благоустрояване на публична инфраструктура и междублокови пространства.

Всички участвали получиха информационни и рекламни материали на ОИЦ–Разград, брошура и филм на DVD „Успешни европроекти в област Разград 2007-2015”, както и такива, изготвени по проекти.