В началото на месец март двете Лудогорски общини започнаха изпълнението на проекти по процедура BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование – Компонент 1”, съобщиха експертите от ОИЦ Разград. Тя цели да допринесе за повишаване качеството на живот, социалното включване и намаляване на бедността, както и за трайната интеграция на най-маргинализираните общности, вкл. ромите, чрез реализация на комплексни мерки и прилагане на интегриран подход. Финансовата подкрепа се предоставя от ОП „Развитие на човешките ресурси”, която е определена за водеща програма, и от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”. Общият бюджет на двата проекта надхвърля 1,7 млн. лева, изцяло безвъзмездна помощ.

Проектните дейности по ОПРЧР предвиждат: активиране на икономически неактивни граждани и мотивиране за активно поведение на пазара на труда; включване в заетост на лица от целевите групи; подобряване достъпа до социални и здравни услуги; развитие на местните общности и насърчаване на гражданското участие; изграждане на капацитет за създаване на среда, благоприятстваща интеграцията на маргинализирани ромски общности.

По ОП НОИР са включени дейности във всички учебни заведения на територията на двете общини, а именно: допълнително часове по български език за обучаемите, за които българският език не е майчин; допълнителни занимания със застрашени от отпадане  ученици от етническите малцинства; подкрепа на ученици от етническите малцинства за продължаване на образованието в гимназиален етап и за успешно завършване на средно образование; насърчаване участието на родителите в образователния процес; работа с родителите от етническите малцинства, които възпрепятстват децата си от редовно посещаване на учебни занятия; работа с родители за разясняване ползите от образователната интеграция и приемането на различието; преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически произход и културна идентичност.

Проектът в община Исперих ще се изпълнява в продължение на 21 месеца, в партньорство със Сдружение „Асоциация Интегро” гр. Разград, Професионална гимназия по селско стопанство „Хан Аспарух” и Детска градина „Слънце” гр. Исперих. Общата стойност на безвъзмездната помощ е 889 979,56 лева, от които 499 991,42 лева са по ОПРЧР, а 389 988,14 лева по ОПНОИР. 44 лица в неравностойно положение на пазара на труда от целевата група да бъдат наети по трудово правоотношение за срок от 12 месеца към Общинска администрация Исперих. Те ще бъдат ангажирани по обслужване на общинските сгради, пътища и улици, обществените зелени площи, паркове и площади, уличното осветление, гробищните паркове и стадионите.

Проектът в община Самуил е с продължителност 16 месеца и се изпълнява в партньорство с Общинско предприятие „Самуил-2011”, Сдружение „Център за съзидателно правосъдие”, Детските градини „Кокиче” с. Самуил и „Радост” с. Владимировци, ОУ „Св. Климент Охридски” с. Желязковец, ОУ „Св. Паисий Хилендарски” с. Хърсово, ОУ „Христо Ботев” с. Владимировци, СУ „Св. св. Кирил и Методий”  с. Самуил. Общата стойност на безвъзмездната помощ е 849 480,69 лева, от които 491 710,15 лева са по ОПРЧР, а 357 770,54 лева по ОПНОИР. 30 безработни, от които половината роми, ще бъдат назначени за 12 месеца на трудов договор в Общинското предприятие „Самуил-2011” за изпълнение на комунални дейности, сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане и изграждане на алеи, улици, площади и паркове на териториите за обществено ползване в и извън населените места на общината.

Асоциирани партньори при изпълнението на дейностите по двата проекта са Агенцията по заетостта, Агенцията за социално подпомагане, Министерството на образованието и науката и Регионалната здравна инспекция – Разград.