От началото на програмния период 2014-2020 г. до края на 2021 г., в Лудогорието по оперативните програми „Развитие на човешките ресурси”, „Храни”, „Иновации и конкурентоспособност”, „Региони в растеж”, „Наука и образование за интелигентен растеж”, „Добро управление” и „Околна среда”, са сключени 432 договора за безвъзмездна финансова помощ на обща стойност 99 817 790 лева. Реално изплатените средства по тях са 66 508 029 лева.

Шестдесет и три проекта са финансирани от ОП „Развитие на човешките ресурси”. 40 са насочени към подкрепа на уязвими групи в обществото – хора с увреждания и възрастни, деца и семейства в неравностойно положение, маргинализирани общности в непривилегирована позиция на пазара на труда, нуждаещи се от социално-икономическа и образователна интеграция. С 4 проекта са създадени социални предприятия, които подобряват качеството на живот и преодоляват последиците от социално изключване и бедността на тези хора. Проектите в тази група се изпълняват от местните власти и неправителствени организации.   

Петнадесет проекта дадоха възможност за създаване на нови работни места и трайна заетост, подобриха квалификацията на наетите в малки фирми, и повишиха мотивацията и активността на младежи и трайно безработни на пазара на труда.

В четири фирми от Лудогорието се изпълниха проекти, с които се подобри работната среда чрез осигуряване на по-добри и безопасни условия на труд и почивка, и бяха закупени  колективни и лични средства за защита. Проведени бяха интерактивни обучения за специфичните рискове на работното място по отношение на използвани материали, оборудване, работни процеси, характерни източници на нервно-психично натоварване и професионален стрес. Подобрени бяха процесите по управление на безопасността и здравето чрез внедряване и сертификация на стандарт за безопасност OHSAS 18001.

По Оперативна програма „Храни” са приключени 13 проекта към края на годината. Продължава изпълнението на 6 проекта по процедура „3.1 – Топъл обяд в условията на пандемията от Covid-19”.

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” подкрепя 270 проекта.

От тях 10 са за инвестиции в подобряване на производствения процес и експортния потенциал на фирми от различни сектори – научно-изследователска и развойна дейност в областта на растениевъдството, производството на селскостопанска техника, специални изделия и оборудване, металообработка, хлебопроизводство, мебели и др.

С шест проекта е подобрена енергийната и ресурсна ефективност в предприятия от фармацевтичната промишленост, строителството, полиграфията и машиностроенето.

По проект е закупено специализирано оборудване и са въведени системи за управление на бизнес процесите и за репортинг и бизнес анализ в предприятие от опаковъчната индустрия.

Девет предприемачески идеи получиха финансова помощ за развитие на производството на високотехнологични изделия и предлагане на иновативни услуги – изработване на биореактори с лабораторно приложение, проектиране и архитектура, в ИТ-сектора и производството на бои.

2 фирми използваха възможността да подобрят пазарното си присъствие и да получат софтуер по Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии.

Над 240 предприятия в Лудогорието от всички сектори получиха подкрепа за преодоляване на икономическите последствия от пандемията Covid-19 от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”.

По Програмата за морско дело и рибарство в Разградска област се изпълняват 3 проекта, с общ размер на инвестициите от над 1,5 млн. лева. Два от тях са за изграждане и оборудване на предприятия за интензивно отглеждане на риба, а един – за преодоляване на икономическите последствия от пандемията Covid-19 на производители на риба и други водни организми.

Програмата за развитие на селските райони финансира общо 189 договора за безвъзмездна помощ в региона, на обща стойност 54 904 583 лева.

Сумарно от началото на програмния период до момента, в Разградска област с евросредства са финансирани 624 проекта, с обща стойност на инвестициите 156 259 783 лева.

Областен информационен център – Разград е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.