На 19.07.2023 г. (сряда) от 11:00 ч. Община Разград ще проведе информационна пресконференция по проект „Грижа в дома в община Разград“, по процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“, финансирана от Европейския социален фонд плюс, чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027.

 На събитието ще бъде представен проектът, както и хода на изпълнение на дейностите по предоставяне на интегрираната здравно-социална услуга „грижа в дома“ чрез европейската инвестиция.

Място на провеждане: зала № 102 в административната сграда на Община Разград, с адрес – гр. Разград, бул. „Бели Лом“ № 37а.

Проект BG05SFPR002-2.001-0195 „Грижа в дома в община Разград“ е с продължителност 14 месеца и стартира от 01.03.2023 г. Финансира се от Европейския социален фонд плюс и е на обща стойност 1 309 147,70 лв., от които 1 112 775,54 лв. европейско финансиране и 196 372,16 лв. национално съфинансиране. Целта на проекта е да се осигури подкрепа в домашна среда за лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа на територията на общината. Проектът ще спомогне за разширяване възможностите за предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда, вкл. и в контекста на пандемични ситуации.