Срокът на сключения с д-р Николай Денев договор за управление на поликлиниката изтича на 8 август. Това е причината да бъде насрочен конкурс за възлагане на управлението на Диагностично – консултативния център I в Разград, за срок от три години. Решението предстои да бъде взето на заседанието на Общинския съвет на 28 април. Докладната записка е внесена от кмета Денчо Бояджиев.
Конкурсът ще се проведе на 10 юни в 11.00 часа в Община Разград. Кандидатите трябва да представят програма за развитието на дейността на лечебното заведение за тригодишен период. Изискванията към кандидатите са да притежават образователно-квалификационна степен “магистър” по медицина, и квалификация по здравен мениджмънт или да са магистри по икономика и управление с призната специалност по медицинска информатика и здравен мениджмънт или по икономика на здравеопазването.