След пробонабиране са отчетени значителни отклонения от номирте, определени в разрешителното за заустване на „Водоснабдяване Дунав“ ЕООД в Разград – оператор на Градската пречиствателна станиция за отпадъчни води (ГПСОВ). То е осъществено при извънредна проверка по сигнал за замърсявене на река Бели Лом на 17 септември, когато е констатирано нарушение в технологията на пречистване на отпадъчните води, за което на дружеството вече е съставен акт.

            Физико-химичният анализ на пробите, предоставени от Регионална лаборатория – Русе при ИАОС, показва отклонения по показателите неразтворени вещества, химична потребност от кислород, биологична потребност от кислород за 5 денонощия, общ азот и общ фосфор. Това е безспорно доказателство за неефекитвно пречистване на отпадъчните води, които се заустват във водоприемника река Бели  Лом. 

            Предстои да бъдат предприети администартивно-наказателни мерки по Закона за водите спрямо дружеството.  

            При последната проверка на ГПСОВ – Разград е установено, че ВиК операторът е взел мерки за отстраняване на техническата неизправност, довела до влошаване качеството на зауставаните води.