Община Разград уведомява, че съгласно чл. 36, ал. 1 от Изборния кодекс избирателите, чиито постоянен и настоящ адрес са в различни населени места и желаят да гласуват по настоящ адрес в насрочените на 26 май 2019 г. избори за членове на Европейския парламент от Република България, следва да заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец – Приложение № 14-ЕП от изборните книжа.

Заявленията се подават не по-късно от 14 дни преди изборния ден – 11 май 2019 г. до кмета на общината/кметството/кметския наместник по настоящия адрес на избирателя. Заявленията са саморъчно подписани и може да бъдат подадени от упълномощено лице или изпратени по пощата, факс или електронно заявление със същото съдържание през интернет страницата на общината.