Главният експерт Светлин Симеонов представи Областна администрация-Разград на провелото се вчера в Областна администрация Велико Търново заседание на Регионалния съвет за развитие (РСР) на Северен централен район (СЦР) и Регионалния координационен комитет към него, съобщиха от пресслужбата на областна управа.
Заседанието бе свикано и открито от проф. д-р Любомира Попова – Председател на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район на основание чл. 52, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие.
В заседанието взеха участие представители на министeрства, областни управители на областите в Северен централен район, представители на общините в областите в района, представители на организациите на работодателите и работниците и служителите на национално равнище.
На заседанието г-жа Таня Христова – кмет на община Габрово беше избрана за заместник-председател на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район с мандат от 01.01.2018 г. до 30.06.2018 г.
Членовете на Съвета приеха годишна индикативна програма за дейността на РСР на СЦР за 2018 г.
На заседанието представители на Управляващите органи на Оперативните програми представиха актуална информация за напредъка по изпълнението на операциите по Оперативните програми, финансирани от фондовете на Европейския съюз, на територията на Северен централен район.
През първото полугодие на 2018 г. председател на РСР на СЦР на ротационен принцип ще бъде Областният управител на област Габрово.