Ежегодно след края на зимния период, Община Разград организира и провежда традиционна кампания за пролетно хигиенизиране на населените места. Кампанията включва организирани дни за почистване и хигиенизиране на териториите за обществено ползване в населените места с участието на граждани, фирми и обществени организации. Активно включилите се участници в кампанията се стимулират от Общинската администрация с връчване на материални награди. Във връзка с това е издадена Заповед № 470 от 06.04.2015 г. на Кмета на Община Разград, съгласно която е определен периода от 20.04.2015 г. до 30.04.2015 г. за пролетно хигиенизиране на населените места в община Разград. Със същата заповед на добре представилите се и с най-голям принос в хигиенизирането на населените места на територията на община Разград, са определени награди за първо и второ място, както следва:
– населени места – първо място /предметна награда на стойност до 600 лв./ и второ място /предметна награда на стойност до 300 лв./;
– училища – първо място /предметна награда на стойност до 400 лв./ и второ място /предметна награда на стойност до 200 лв./;
– детски градини – първо място /предметна награда на стойност до 300 лв./ и второ място /предметна награда на стойност до 150 лв./;
– организации и фирми – първо място /предметна награда на стойност до 200 лв./ и второ място /предметна награда на стойност до 100 лв./;
– гражданско участие – материална награда /изразяваща се в доставяне на един брой градинска маса и два броя пейки за обособяване на кът за отдих на стойност до 1000 лева/.
След обявения период на кампанията за пролетно хигиенизиране на населените места, комисия от Община Разград ще извърши класиране на участниците в хигиенизирането по следните критерии:
1. За населените места: наличие на нерегламентирани замърсени площи; състояние на обществените озеленени площи; състояние на паркови, градински и детски съоръжения; чистота на уличните платна и прилежащите им площи; постоянно или временно завзети части от общинска земя, тротоари или зелени площи; състояние на обществените и общинските сгради и имоти.
2. За училища и детски градини: състояние на вътрешните дворове и съоръженията в тях; чистота на прилежащите им улични платна и площи.
3. За гражданско участие, организации и фирми: принос в облагородяването на териториите за обществено ползване, в това число изграждане на нови или възстановяване на съществуващи паркови и градински съоръжения с траен ефект.
Награждаването на класираните участници ще се извърши на 11.05.2015 г. от 17: 30 часа в бистро „Зайо Байо” на адрес: ул. „Н.Й.Вапцаров“ №10 гр.Разград.

Община Разград ще осигури безплатни материали /найлонови чували и ръкавици/ и специализирана техника за транспортиране на отпадъци събрани от териториите за обществено ползване в населените места /междублокови пространства, паркове, градини, сервитути на пътни артерии/.
Заявки за материали и техника ще се приемат в Община Разград тел: 084 /618 186 и „А.С.А. България“ ЕООД тел: 084/660 580.
За най малките участници в кампанията на 25.04.2015 г. от 9:00 часа в гр.Разград ще се проведе Акция „Бонбони за смет“, като за всеки събран отпадък ще се предостави торбичка с лакомства на следните места: в ЖК “Орел”до сградата на Община Разград; в градинката до хотел „Централ” и в градинката до обръщалото в квартал “Абритус” /Водна централа/.