Започна подготовката на ноемврийската сесия на Общински съвет-Разград, 8 от постоянните комисии заседаваха днес, 21 ноември, а 4 ще имат заседания утре.

17 бяха внесените от Кмета Денчо Бояджиев и заместниците му докладни записки, една обаче бе отложена и така в дневния ред на заседанието на местния парламент на 29 ноември ще има 16 докладни записки, които получиха подкрепата на комисиите.

Няколко от предложенията за решения касаят общинския бюджет. На съветниците ще бъде предложено да одобрят извършените корекции по бюджета през третото тримесечие на 2022 г. В този период са извършени 17 дарения в размер на 58 176 лв., които ще се разходват според волята на дарителите, извършени са 2 броя корекции на резервирания бюджетен кредит за 34 500 лв., както и 17 броя заповеди на Кмета по параграфи и 34 заповеди на ръководителите на второстепенни разпоредители с бюджет. С корекциите общият обем на бюджета на Община Разград за 2022 г. става 77 142 483 лв. при първоначална стойност при приемането му 70 511 107 лв.

Изменение на бюджета се налага и във връзка с частичните местни избори в Дянково и Ясеновец. Остатъците от организационните разходи за тези избори – 31 027 лв. – се предлага да бъдат прехвърлени за разходи за изпълнение на мерки във връзка с КОВИД-19, като с тях се извърши ремонт на тоалетните на партерния етаж на сградата на Община Разград, които се ползват и от граждани, посещаващи фронт-офиса и деловодството на Община Разград. Остатъци спрямо предвидените първоначално средства има и от обществената поръчка за ремонта на велоалеята, както и за изготвяне на инвестиционен проект за ремонт на коритото на река Бели Лом. С тези суми – съответно – 4000 и 11 320 лв. се предлага да се закупят съоръжения за поддържане на зелените площи в общината.

В друга докладна записка поради все още неизвършени в цялост плащания от Управляващия орган по европроекта „Ремонт, обновяване на материално-техническа база и мерки за енергийна ефективност в образователните институции на територията на град Разград“ се предлага да се подпише анекс към договор за кредит с фонд „ФЛАГ“. Стойността на все още непреведените по проекта средства е 6 904 966,45 лв., кредитът от институцията, която подкрепя българските общини при реализация на европроекти, е 5 739 572 лв., по-голямата част е погасена, а анексът е свързан с удължаване на срока за погасяване с една година – до 25 декември 2023 г.

Също от бюджетна комисия бе одобрена и още една докладна, свързана с параметрите на общинската хазна. С нея се предлага на съветниците да дадат предварително съгласие за изменение на цената на договора за обществена поръчка за ремонта на бул. „Априлско въстание“ в участъка от ул. „Пета“(автогара) до „Търговищко шосе“ и на ул. „Добруджа“ от ул. „Перистър“ до ул. „Княз Борис“. За ремонта на булеварда и на част от ул. „Странджа“ през 2021 г. бяха отпуснати 1 900 000 лв. от Министерски съвет. През настоящата година с други две постановления на Министерски съвет бе увеличен обхватът на уличната мрежа с двата описани по-горе участъка. За ремонта им бе проведена обществена поръчка и сключен договор в края на миналата година за 200 000 лв. Във връзка с увеличението на цените на основните материали за ремонт и на горивата изпълнителят е поискал преговори за анексиране на цената договора. Подобно действие е съобразено с изменение на Закона за обществените поръчки от август 2022 г. и Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка. От докладната записка става ясно, че средствата, отпуснати от правителството, са целеви и трябва да се изразходват до края на 2022 г. В отговор на въпрос на съветници заместник-кметът Полина Иванова уточни, че ориентировъчният допълнителен ресурс от общинския бюджет за анексирането на договора ще е 60 000 лв.

Във връзка с годишната инфлация, както се случва в края на всяка година, се предлага актуализиране на договори за наем и аренда на земеделски земи от общински поземлен фонд с годишна инфлация за изтеклата стопанска година. Отчетената от Националния статистически институт инфлация е 18,7%.

По предложение на общинския съветник Руско Дянков се увеличават и цените за външни ползватели на ЦПЛР Ученическо общежитие-Разград. Съгласно изменението на Наредба №14 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Разград цената за ползване на самостоятелна стая в общежитието от 16 лв. става 30 лв.; за индивидуална нощувка за едно легло – от 10 става 15 лв.; за организирани групи – от 4 лв. става 10 лв.

На заседанията на комисиите бяха одобрени и докладни за изготвяне на подробен устройствен план, за продажба на общински придаваем терен, за предоставяне безвъзмездно за управление на част от имот общинска собственост на Министерството на правосъдието, за продажба на имоти и учредяване право на строеж.

Докладната записка, която бе отложена за следваща сесия, е за продажбата на имот – частна общинска собственост на собственика на законно построени сгради в него. Става въпрос за бившата хижа на Областна администрация в местността „Пчелина“, която от 2009 г. е собственост на „Хоризонт-Русе“АД. Теренът, който русенското дружество иска да закупи, е с площ 13 759 кв.м. На терена е направена пазарна оценка от лицензиран оценител на горски имоти, който има договор за тази дейност с ОП“Разградлес“. Пазарната стойност, изчислена от експерта, е 48 904 лв. Сумата е одобрена от комисията по Чл. 2 на Наредба 2 и след това влиза за решение на  сесия на Общинския съвет, като съветниците имат възможност не само да одобрят или отхвърлят, но и да променят финансовите параметри на евентуалната сделка – обясни заместник-кметът Мирослав Грънчаров. Във връзка със засиления обществен интерес към темата обаче на заседанието на Постоянната комисия по околна среда, селско, горско, водно и ловно стопанство съветници предложиха по-детайлно разглеждане на обстоятелствата около докладната записка. По предложение на Стоян Ненчев и Любомир Райчев комисията взе решение Общинска администрация да извърши оглед и изготви списък с елементите от инфраструктурата, свързани с подобрението на терена извън характеристиките на горска територия.
Ноемврийската сесия на Общински съвет-Разград ще е на 29 ноември от 13,30 ч. в заседателната зала на Общински съвет-Разград, ще се излъчва онлайн от КИС-13 и на интернет страницата на Община Разград, може да се проследи и по Общинско радио Разград.