Започна подготовката за първата за годината сесията на Общински съвет-Разград.

Днес се проведе първото съвместно заседание на две от постоянните комисии – по социална политика, трудова заетост и здравеопазване и по подготовка на общински програми, проекти и контрол върху изпълнението им.  На заседанието бяха одобрени 7 от общо 13-те докладни записки, които са включени в дневния ред, останалите са предвидени за обсъждане от други комисии. Представиха ги заместник-кметовете Добрин Добрев и Хабибе Расим.

Без дискусия пълна подкрепа получи докладната за удостояване със звание „Почетен гражданин на Разград“. номинациите са три: Герхард Робел –  „за дългогодишна, високоморална и последователна общественополезна дейност за град Разград, Община Разград и техните жители; Ремзи Реджеб – „за изключителни постижения в областта на спорта и дългогодишна обществено полезна дейност за град Разград и Община Разград“  и посмъртно Стоян Стоянов – „за изключителни постижения в областта на музейното дело и археологията и техният принос в националната и световна култура“.

Приети бяха и докладните за приемане на две общински програми. Традиционно в началото на всяка година се приема Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост. В Програмата за 2023 г. е включена прогноза от 2 544 781 лв. приходи от наеми и продажби на общински имоти, както и от вещни права и концесии. Предвидените разходи за ремонти, застраховки и други са 134 986 лв.

Новост е Програмата за прозрачност и антикорупционни реформи на Община Разград 2023-2028 г. Тя е разработена и приета с консенсус от работна група в Община Разград, която се състои от представители на Общинската администрация, Общинския съвет и гражданското общество и се базира на принципите, залегнали в Пакта за превенция и противодействие на корупцията на общинско ниво, подписан от заместник-кмета Мирослав Грънчаров от името на Кмета Денчо Бояджиев по време на национална конференция на Международния републикански институт на тема „Борба с уязвимостите към корупция на общинско ниво“. Програмата предвижда краткосрочни, средно и дългосрочни реформи.

Сред одобрените днес на заседанието на двете комисии бе и докладната за приемане на Списък за предназначението, броя, вида и местонахождението на общинските жилища за 2023 г. И през предходната, и през настоящата година общинските жилища са 186.
През 2022 г. са прекратени 25 договора за отдаване под наем на жилищни имоти – частна
общинска собственост и са извършени 16 настанявания от общо 23 картотекирани за годината
граждани. През годината са извършвани промени в разпределението и предназначението на жилищата съобразно потребностите на общината. За 2023 година жилища са конкретизирани, както следва:
жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди – 153 бр.; жилища за продажба – 2 бр.; ведомствени жилища – 24 бр.; резервни жилища – 7 бр.

Одобрена бе и докладна за кандидатстване на Община Разград с проектно предложение по проекта на МТСП „Красива България“. Предложението е по Мярка „Подобряване на социалната инфраструктура“ и е свързано с ремонтни работи по сградата на Центъра за социална рехабилитация и интеграция „Емилиян“ – изкърпване и шпакловане на стени, боядисване, подмяна на подови настилки с PVC, подмяна на улуци, водосточни тръби и врати, подмяна на съществуващо осветление с LED осветителни тела, монтаж на нов котел. Общият бюджет на проектното предложение е 161 174,24 лв. с ДДС, а съфинансирането, което Община Разград трябва да осигури е 50% от сумата. Условие на проекта е след изпълнението му обектът да не променя предназначението и собствеността си минимум 5 години.

Съветниците от двете комисии определиха и нов представител на Община Разград в Областната комисия за изработване на областна здравна карта – главен експерт в отдел „Социални услуги и здравеопазване“ Каня Дянкова. По отношение на докладната за определяне на представител на Община Разград в извънредното Общо събрание на акционерите на МБАЛ“Св. Иван Рилски“ на 17 февруари съветниците изразиха позиция решение с предложението за името на представителя и за начина, по който да гласува, да се вземе на самата сесия.

Утре следобед ще заседават още 8 постоянни комисии. Часовете на заседанията им, както и проектите за докладни са публикувани на сайта на Община Разград.

Януарската сесия, която ще започне с тържествена част по повод Деня на Разград, ще се проведе на 27 януари, петък, от 11,00 ч. в заседателната зала на 11 етаж в Община Разград. Заседанието ще бъде излъчвано от телевизия КИС 13, на интернет страницата и на Фейсбук страницата на Община Разград.