Заместник-кметът на Община Разград Добрин Добрев се срещна с директора на ОП“Разградлес“ инж. Свилен Йорданов във връзка със стартиралата подготовка за изготвяне на Горскостопански план за общинските гори за периода 2022-2031 г. Съгласно изискване на Закона за горите подобно планиране се извършва за 10 години напред от стопаните на горите, след съгласуване с държавни институции, сред които Изпълнителната агенция по горите. С този план се определя допустимият размер на ползване на горските ресурси и насоките за постигане целите на управление за десетгодишен период.

ОП“Разградлес“ стопанисва 15 505 хектара общински гори, които се намират на територията на: Държавно горско стопанство-Разград, Държавно горско стопанство Сеслав и ТД Държавно ловно стопанство Воден-Ирихисар.

Г-н Йорданов обясни, че на горско планиране не подлежат поземлени имоти, които не са горски територии. В територията на трите поделения попадат поземлени  имоти, чието предназначение по скица е селскостопанска територия, но в действителност от десетилетия е горско насаждение със съответната таксационна характеристика. През годините тези територии – общо 338 хектара – са ползвани като гори по действащите Лесоустройствени планове 2002-2011 г. и 2012-2021 г. по смисъла на чл.2. ал.1 от Закона за горите представляват „гора“.

Необходимо е по-ясно регламентиране на тези територии и в тази връзка заместник-кметът Добрин Добрев и директорът на ОП“Разградлес“ Свилен Йорданов обсъдиха възможностите за промяна на предназначението на тези земеделски територии в горски територии. Подобна процедура стартира с решение на Общинския съвет и затова предстои изготвянето на докладна до местния парламент за даване съгласие за промяна на предназначението.  

Инж. Йорданов информира заместник-кмета Добрин Добрев за темпото, с което върви закупуването на дърва от населението. Само през последните два месеца жителите на региона, които се отопляват с дърва, за закупили 540 тона. До преди 2-3 години подобно количество е осигурявано за населението за цяла календарна година.

Към момента продажбата на дърва за огрев е временно преустановена до осигуряване на допълнително количество, продължава обаче продажбата на обла дървесина. Доставката на обла дървесина се извършва след предварително заплащане на касата на предприятието на ул. „Бели Лом“47 или по кметствата в населените места. Продажбата на преработена дървесина пък се осъществява на място в складовата база на „Разградлес“ на ул. „Костур“34 в деня на доставката, без предварителни записвания.