О Б Щ И Н А Р А З Г Р АД

ЗАПОВЕД

№ 106

Разград 23.01.2018 г.

На 24.01.2018 г. ще бъде проведен традиционния лекоатлетически крос „Освобождение Разград – 2018 г.”, което налага да бъде въведена временна забрана за движение и паркиране на ППС по определени улици в гр. Разград, включени в маршрута на кроса.
В тази връзка е открито административно производство по издаване на общ административен акт, което е оповестено по реда на чл. 66 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ чрез публикуване на уведомление във вестник „Екип 7“.
В срока по чл. 69, ал. 2 от АПК не са постъпили предложения или възражения от заинтересовани лица във връзка с откритото административно производство по издаване на общия административен акт, поради което и при спазване разпоредбата на чл. 71 от АПК същият следва да бъде издаден.
С оглед на гореизложеното и на основание чл.44, ал.2 във връзка с ал.1, т.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.19, ал.1, т. 2 от Наредба №12 на Общински съвет Разград за организацията на движението по общинските пътища и улици на територията на Община Разград,

ЗАПОВЯДВАМ:

1. Въвеждам временна забрана за движение и паркиране на пътни превозни средства /ППС/ за времето от 14.00 до 16.00 часа на 24.01.2018 г., по следните улици в гр. Разград:
• ул. „Стефан Караджа”- в участъка от южното платно на бул. „Бели Лом“ до ул. „Дунав“;
• ул. „Дунав” в участъка от ул. „Паркова” до ул. „В. Левски”;
• ул. „В. Левски” в участъка от ул. „Дунав” до бул. „Бели Лом”;
• северното платно на бул. „Бели Лом” в участъка от ул. „В. Левски” до ул. „Стефан Караджа”;
• ул. „Свети Климент” – в участъка от ул. „Стефан Караджа” до ул. „Д. Хранов”;

2. За посочения период от време водачите на ППС, да използват като обходен маршрут улиците: „Св. Св. Кирил и Методий”, „Княз Борис” и „Странджа”.

3. На основание чл. 72, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съдържанието на настоящата заповед да се съобщи по реда, по който е направено уведомлението по чл. 66 от АПК.

Заповедта да се изпрати за сведение и изпълнение на Началник РУ на МВР гр. Разград и Началник сектор „Пътна полиция” гр. Разград.

 

д-р ВАЛЕНТИН ВАСИЛЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА РАЗГРАД

 

 

съгласувал:
ст.юрисконсулт-обществени поръчки в Дирекция ”ПНО”:
/Х. Соколов/

изготвил:
гл. експерт „Транспорт“:
/Ст. Стоянов/