На 30 март зам.- областният управител Виолета Тодорова присъства в гр. Велико Търново на регионална среща-дискусия за деинституционализацията на социалните услуги за деца и младежи в Северeн централен район, съобщиха от пресслужбата на губернатора.
Форумът беше открит от председателя на Държавната агенция за закрила на детето Ева Жечева. В събитието взеха участие и представители на фондация „Лумос – България“, на местни и регионални власти и доставчици на социални услуги за деца от Северен Централен район за планиране.
На срещата бяха представени и обсъдени резултатите от проведените в периода октомври 2015 – януари 2016 г. оценки на деца и младежи с увреждания, които са изведени от специализирани институции в новите Центрове за настаняване от семеен тип, създадени по проект „Детство за всички“. В област Разград по проекта такива центрове са изградени в гр. Разград и гр. Исперих.
Г-н Бисер Спиров от фондация „Лумос“ заяви, че деинституционализацията не завършва с това извеждане, а точно тогава започва. Затова той представи резултати от мониторинга на развитието на Центровете за настаняване от семеен тип. Мониторингът е извършен, въз основата на споразумение за извършване на тази оценка, сключено в края на 2015 г. между Държавната агенция за закрила на детето, фондация „Лумос“, Агенцията за социално подпомагане и Националното сдружение на общините.
Целта на оценката е да сравни развитието на всяко от децата с предишната оценка, изготвена, когато децата са живеели в институциите и да направи изводи по отношение на качеството им на живот в новите услуги.
Направен беше извод, че процесът на деинституционализация в Северен централен район е с най-добри резулатати в цялата страна и че децата и младежите се чувстват по-добре в новите социални услуги, но е необходимо да се работи за повишаване качеството на новите социални услуги чрез повишване квалификацията на персонала чрез обучения и супервизия и развитие на съпътстващи услуги като дневни центрове .
Г-н Трендафил Меретов – Директор на фондация „Лумос – България“ подчерта, че успешната деинституционализация се основава на добрата комуникация между възрастните и децата и младежите с увреждания. Философията при работа с тези потребители на социални услеги, изисква да се набляга на това, което могат да правят децата с увреждания, а не това, което не могат.