Заместник-кметът на Община Разград Полина Иванова участва в кръгла маса, с която приключват дейностите по проекта „Укрепване капацитета на Община Разград за успешно прилагане на политиките на Програма „Развитие на регионите“ 2021 – 2027“. В приветствието си към участниците тя увери, че ще се положат усилия наученото в обученията, в които се включиха служители в Община Разград, да се приложи като добра практика в администрацията.

Бюджетната линия, финансирана по Оперативна програма „Региони в растеж“, имаше за цел да подпомогне Община Разград за подготовката на проектни предложения за програмен период 2021-2027 г. в контекста на приоритет 2 „Интегрирано териториално развитие на регионите“ на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. (ПРР). С дейностите по проекта се цели подобряване административния и технически капацитет на служителите, които ще бъдат отговорни за подготовката и изпълнението на проектите по ПРР и повишаването на техните знания и разбиране за подхода Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ), неговата същност, начина му на изпълнение.

Проектът стартира през юли 2023 г. и бе с продължителност 5 месеца. По него бе извършена доставка на компютърно оборудване – компютърна, сканираща и копирна техника, както и проведени общо 4 събития. Две от събитията бяха обучения на общински експерти, а през  миналата седмица – между 21 и 24 ноември – се проведе  обмяна на опит в държава, членка на ЕС, която успешно прилага регионалния подход в своите политики към устойчива градска мобилност, енергийна ефективност, зелена градска среда и сигурност на обществените пространства. Посещението на Кмета Добрин Добрев, заместник-кмета Полина Иванова и 8 началници на отдели и експерти в Общинска администрация бе във Виена, Австрия. В рамките на обмяната на опит те посетиха и присъстваха на презентация на предприятието за изгаряне на отпадъци MVA Spittelau, което е изградено преди повече от 50 години в централната част на австрийската столица. В предприятието първо се сортират отпадъци, които могат да се рециклират, а от тези, които се изгарят, се осигурява топлина и еленергия за една трета от жителите на Виена. Пред участниците в кръглата маса днес началникът на отдел „Опазване на околната среда“ Недим Тахиров сподели своите впечатления от посещението в завода, както и практиките в тази сфера, които са приложими в Разград. Той припомни, че Община Разград е сред пионерите в България с изграждането на Център за разделно събиране и временно съхранение на опасни отпадъци. От тази година и Разград има сепарираща и компостираща инсталации, които ще третират отпадъците от седемте общини в областта – допълни Тахиров. Той изрази и добрите си впечатления от работата на австрийската администрация с обществеността по темите, свързани с опазването на околната среда. Оказало се, че заводът за отпадъци във Виена е и арт проект.

Впечатленията си от другите обекти, посетени във Виена, сподели началникът на отдел „Стратегическо планиране и проекти“ Христина Русева. Тя разказа за презентацията и обиколката на Seestadt Aspern – един от най-новите и най-големите проекти за градско развитие в Европа и за презентацията по темите Декарбонизация, Транспорт, Саниране, Строителство и т.н. и от представяне на проекти с Urban Innovation Vienna. Христина Русева изрази убеденост, че обученията и обмяната на опит са полезни за общинските експерти при подготовката на концепции за Интегрираните териториални инвестиции и конкретни проекти по тях.

Кръглата маса бе с модератор дългогодишният пиар на Община Варна Снежана Георгиева.

Ръководител на проекта е главният юрисконсулт в Община Разград Билял Црънгалов.

Съгласно сключения договор на Община Разград с ОП“Региони в растеж“ безвъзмездното финансиране по бюджетната линия е в размер на 169 607 лв.