Заместник-кметът на Община Разград Добрин Добрев, който е и изпълняващ функциите на кмет на Община Разград, представи днес на публично обсъждане на намерение за поемане на дългосрочен общински дълг за финансиране на проект „Енергийна ефективност и реконструкция на сгради в сферата на културата и изкуството в община Разград“ основните параметри на проектното предложение. В обсъждането участваха: председателят на Постоянната комисия по култура, културно-историческо наследство и духовни ценности в Общински съвет-Разград Свилена Дечева, представители на културни институции и на Общинска администрация.

Проектът е по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОП „Региони в растеж 2014 -2020 г.“ (ОПРР), финансирането е предназначено за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в три обекта от културната инфраструктура на Разград – Регионална библиотека „Проф. Боян Пенев“, гр. Разград, Музикална школа „Илия Бърнев“ и Етнографски музей, гр. Разград.

Общата стойност на проекта е 825 295,62 лева с ДДС. Проектите за културна инфраструктура по тази приоритетна ос се финансират задължително и чрез финансов инструмент, т. нар. Фонд мениджъри. За проекта на Община Разград са предвидени: безвъзмездна финансова помощ в размер на 572 079,56 лева, финансов инструмент(общински дълг) – 193 216,06 лева и собствено участие на Община Разград – 60 000,00 лева.

Основна цел на проекта е подпомагане енергийната ефективност и модернизация на културната инфраструктура в община Разград в подкрепа на развитие на местната общност, основано на знание, творчество и съвместен културен живот, а специфичните цели – подобряване на материалната база на посочените по-горе три културни институции, чрез ремонтни дейности в сгради, рехабилитация на дворни/прилежащи пространства и закупуване на оборудване, предназначено за повишаване качеството на предоставените от тях услуги.

За РБ“Проф. Боян Пенев“ са предвидени следните дейности: топлинно изолиране на външните стени чрез полагане на топлинна изолация от минерална вата; подмяна на неподменената дограма с нова петкамерна PVC дограма; покрив – поставяне на профилирана ламарина върху съществуващо покривно покритие „Бардолин“ и направа на окачен таван; подмяна на отоплителна инсталация; подмяна на осветителни тела. За Етнографския музей дейностите са по-ограничени, тъй като е паметник на културата: топлоизолация на покрив чрез поставяне на мин. вата по тавана; хидро и топлоизолация на сутерен от външна страна на каменен зид; подмяна на осветителни тела с енергоспестяващи такива; мероприятия по благоустрояване на вътрешен двор. За Музикалната школа дейностите са: подмяна на вътрешна дограма; цялостно боядисване на стени и тавани; подмяна на фаянс, мивка и тоалетно казанче в санитарно помещение; направа на хидроизолация на сутеренния етаж; нова тротоарна настилка около сградата; монтаж на платформен лифт за хора с увреждания. И за трите културни институции в проектното предложение е предвидена и доставка на оборудване, свързано с дейността им.
В отговор на основния въпрос, който вълнуваше участниците в публичното обсъждане – за реалния старт на ремонтните работи – г-н Добрев обясни, че това зависи от датата на подписването на договор с финансиращия орган – ОП“Региони в растеж“. В момента изпълняваме допълнителните препоръки от Управляващия орган, ще внесем предложение срокът за дейностите вместо 30 да е 24 месеца – каза заместник-кметът Добрин Добрев. След подписването на договора сроковете са регламентирани – до 3 месеца трябва да бъдат обявени обществени поръчки, в рамките на 12 месеца – да се подпишат договори с фирмите, спечелили поръчките и реално да стартират дейностите. Ако Община Разград бъде поканена да подпише договор с финансиращия орган в следващите месеци, в летните месеци на 2022 г. ще направим всичко възможно да започне реалното изпълнение – коментира г-н Добрев.

В отговор на въпрос относно поемането на финансов дълг за реализацията на проекта началникът на отдел „Счетоводство” в Община Разград Елеонора Пенева обясни, че комбинираното финансиране е изискване на Оперативната програма. От нея чрез Фонда за градско развитие е зададена и финансиращата институция – Банка ДСК, лихвеният процент за този вид проекти е нисък. 

В екипите, разработили проектното предложение и определили какви да са ремонтните работи и необходимото оборудване, участваха и представители на трите културни институции – отговори на въпрос от участниците в обсъждането заместник-кметът Добрин Добрев.