Председателят на Общински съвет-Разград Стоян Ненчев откри публичното обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на Община Разград и сметките за средства от Европейския съюз към 31.12.2020 година, а заместник-кметът Добрин Добрев, който е и изпълняващ функциите на кмет на Община Разград, представи на публично обсъждане отчета.

Независимо от усложнената епидемична обстановка, в следствие от пандемията от Ковид-19, изпълнението на приходната част на бюджета е в размер на 60 284 х.лв. при уточнен план 61 948 х.лв. Процентът на изпълнение е 98,4% – обяви заместник-кметът Добрин Добрев

Най-голям относителен дял в данъчните приходи е данък върху превозните средства – 47,4%, следван от данъка върху недвижимите имоти – 30,3% и данък върху придобиване на имущество по дарение и възмезден начин –19,4%. Събираемостта на данъчните приходи през 2020г. е 101,5%.

С най-голям относителен дял са приходите от общински такси – 47,8% и приходите от управление на собственост –46,1% голям дял в нетните приходи от дейността си има ОП„Разградлес“ – 2 212 х.лв., следвано от ОП„Бизнес зона „Перистър“ – 462 х.лв., ОП„Обреден дом“ – 455 х.лв., ОП УСПХД – 404 х.лв., ОП“Общински пазари“ – 254 х.лв. и ОП„Паркстрой“ гр. Разград – 7 х.лв

Общият обем на разходната част на бюджета по отчет е в размер на 52 653х.лв. при уточнен план 61 948х.лв. или изпълнението е 85% от плана. Разходите за държавни дейности са 33 359х.лв., за тяхното дофинансиране –1 310х.лв. и за общински дейности – 17 984х.лв.

Разчетът за капиталови разходи на Община Разград за 2020г. е на стойност 12 447 х.лв., включващ всички източници на финансиране. Отчетените капиталови разходи към 31.12.2020г. възлизат на 7 295 х.лв., в т.ч. финансирани с целеви трансфери – 1 529 х.лв., с преходен остатък от 2019г. – 386 х.лв., със собствени средства –795 х.лв., с други източници на финансиране – 25 х.лв. и със средства от Европейския съюз – 4 560 х.лв. Усложнената епидемична обстановка доведе до нереализиране на голяма част от заложените обекти в капиталовата програма. Планът е коригиран с допълнителни средства от ПУДООС в размер на 43 х.лв.за селата Гецово, Благоево, Раковски, Топчии, Побит камък, Дянково и Липник, за ПГССХВТ“А. Кънчев“ гр. Разград и по Българо-швейцарска програма за сътрудничество за Общински център за събиране на опасни битови отпадъци.

В периода 01.01.2020 г.–31.12.2020 г. разходите по проекти са на обща стойност 7 065 х.лв.

Въпрос във връзка с отчета зададе кметът на село Благоево Белчо Белчев, той бе свързан с възможността излишъкът в бюджета да се използва за погасяване на кредити. Заместник-кметът по финансите Полина Иванова обясни, че средствата за държавни дейности са целеви и не могат да се използват по друго предназначение, освен това, за което са отпуснати. Белчо Белчев отправи и предложение за настоящия бюджет, ако се намерят средства, да се предвидят за почистване на дерето в село Благоево. Заместник-кметът Добрин Добрев отговори, че състоянието на деретата в населените места се следи, миналата година са почистени дерета в 4 села, а за тази година са предвидени 3 населени места.

Публичното обсъждане на отчета на бюджета се провежда на основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси, чл. 44, ал. 1 от Наредба № 15 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет и Наредба № 23 за реда и начина за провеждане на публични обсъждания.