„На финалната права сме на ключовия за Област Разград широкомащабен проект „Проектиране и изграждане на  компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините от РСУО Разград“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, и можем да си пожелаем да сме здрави, за да го приключим успешно и да имаме още много общи инициативи за благото на жителите на областта“. Това заяви пред участниците в информативната пресконференция по проекта заместник-кметът на Община Разград Добрин Добрев. Бенефициент на проекта е Регионалното сдружение за управление на отпадъците за регион Разград(РСУО-Разград), в което участват и седемте общини в областта, техни представители – кметове и заместник-кметове – се включиха и в събитието днес.

Напредъка по проекта бе представен от неговия ръководител Недим Тахиров – началник отдел „Опазване на околната среда“ в Община Разград.

Проектът е на обща стойност 13 563 028,56  лв., от които 7 302 398,36 лв. са европейско финансиране, 1 288 658,52 лв. е националното финансиране, а 4 971 971,68 лв. е финансовият принос от страна на бенефициента и партньорите. Генерална цел на проекта е намаляване на количеството депонирани отпадъци в общините от РСУО Разград, чрез изграждане на инфраструктура за разделно събиране и оползотворяване на зелените битови отпадъци и предварително третиране на смесените битови отпадъци. Сред специфичните цели е да се осигури необходимата инфраструктура за увеличаване на количеството разделно събрани, рециклирани и оползотворени битови отпадъци, образувани на територията на общините от сдружението. По-голямата част от дейностите вече са извършени, проведени са обществени поръчки и сключени договори. Изградени са предвидените сгради и съоръжения, доставени са апаратура и оборудване. Готови са площадките за компостиране и за сепариране, складовете за компост и за сепарирани отпадъци, площадка за подситова фракция, пречиствателно съоръжение, КПП с автомобилна везна, площадка за измиване, трафопост, административна сграда. Закупени са: трактор, две  ремаркета, мини товарач, челен товарач, 6 контейнера с вместимост от 30 куб.м., мотокар, 118 контейнера за разделно събиране на отпадъци с вместимост от 1,1 куб.м., два специализирани автомобила за транспортиране на разделно събрани отпадъци с надстройка с общ обем 16 куб.м. В отговор на въпрос от участниците в събитието Недим Тахиров уточни, че към момента постъпващите годишно в Депото отпадъци от седемте общини са между 45 000 и 51 000 тона – битови, зелени, строителни и производствени. Капацитетът на новите инсталации позволява преработване годишно на 31 000 тона битов отпадък и 6 000 тона зелен отпадък, което означава 50% намаляване на депонираните битови отпадъци.

Заместник-кметът Добрин Добрев допълни, че по изпълнение на проекта са останали няколко заключителни мероприятия, които се очаква да се реализират до средата на юли и в края на юли документацията да се изпрати към Управляващия орган. Той припомни, че при изпълнение на проекта и множеството процедури по него е имало много перипетии, сред които: извънредно положение, пандемия, инфлация и необходимост от индексация на цените.  От името на ръководството на Община Разград г-н Добрев благодари на кметовете на останалите шест общини в областта, на ръководителя на проекта и екипа му, на контрагентите и партньорите по проекта за стоицизма, проявен от тях, за да може като добри приятели в изпълнение на общата цел да се доведе проекта към успешен край.