Областният информационен център (ОИЦ) – Разград проведе информационни срещи с представители на широката общественост в общинските центрове Самуил, Цар Калоян, Завет,  Кубрат, Лозница, Исперих и Разград на тема „Актуални процедури за БФП и ИГРП на европрограмите за 2017 г.”.

Събитията, в които участваха над 130 представители на местните и регионални власти, кметове на населени места, образователни, културни и социални структури, неправителствения сектор, микро и малки фирми, подпомагащи бизнеса организации, земеделски производители, граждани и медии се състояха в периода от 30 ноември до 9 декември 2016 г.

Присъстващите се запознаха с актуалните възможности за кандидатстване с проекти по приложимите за Лудогорието процедури за безвъзмездна финансова помощ (БФП) до края на т. г., а също и с предстоящите, съгласно индикативните годишни работни програми за 2017 г. на програмите „Развитие на човешките ресурси” (ОПРЧР), „Иновации и конкурентоспособност” (ОПИК), „Региони в растеж” (ОПРР), „Наука и образование за интелигентен растеж” (ОПНОИР) и Програмата за развитие на селските райони (ПРСР).

Във всички общини има интерес от страна на местните власти, доставчици на социални услуги и неправителствения сектор към активната за кандидатстване процедура по ОПРЧР „Развитие на социалното предприемачество”. Въпреки споделените на срещите трудности, по процедурата се подготвят проектни предложения.

Традиционно повишен интерес от страна на представителите на бизнеса се наблюдава към процедурите по ОПРЧР „Обучения и заетост за младите хора” и „Обучения и заетост”  за безработни лица на възраст над 29 г. В една от срещите бе споделен положителен опит от назначаването на млад човек в микро-фирма по първия модул на процедурата „Обучения и заетост за младите хора”, който вече е станал пълноправен член фирмения екип.

Земеделските производители от малките общини в областта очакват обявяването на мерките  2.1.2 „Консултантски услуги за малки земеделски стопани” и 2.1.1 „Консултантски услуги за земеделски и горски стопани” по Програмата за развитие на селските райони, които според тях ще са удачни при изготвянето на проекти.

Най-голям интерес от страна на производителите бе заявен към мерките  4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства”, 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” и 6.1 „Създаване на стопанства на млади фермери”. Очаква се и отварянето на мярката 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”, която ще разкрие нови работни места.

Местните власти, неправителствения сектор и читалищата се подготвят за кандидатстване по мерките 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” и 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване на културното и природното наследство на селата” по ПРСР.