Разградска област е на десето място в страната по брой на домакинствата с достъп до интернет. Най-висок е този показател в област Варна – 73.8%, сочат резултатите от проведеното през тази година изследване за използването на информационно-комуникационните технологии в домакинствата и от лицата. Данните са предоставени от Териториално статистическо бюро – север, отдел „Статистически изследвания – Разград”.

64.3% от домакинствата в Лудогорието имат достъп до интернет в домовете си, при средно 63.5% за страната. Спрямо проведеното през предходната година наблюдение, в областта се наблюдава нарастване на този показател с 6.2 процентни пункта.
През текущата година 53.8% от населението в област Разград на възраст между 16 и 74 навършени години използва интернет всеки ден или поне веднъж седмично, при средно 58.1% за страната. В сравнение с 2015 г. този показател за региона бележи спад от 2.6 процентни пункта.
Резултатите от изследването сочат още, че в област Разград мъжете са по-активни при редовното използване на интернет в сравнение с жените – съответно 59.5 и 48.2%.

Значителни са различията при редовно използващите интернет по образование – докато 87.7% от лицата с висше образование в Лудогорието използват редовно глобалната мрежа, то едва 40.7% от лицата с основно или по-ниско образование се възползват от възможностите, които тя предоставя.
През 2016 г. само 1.8% от лицата в област Разград използват глобалната мрежа за взаимодействие с органите на държавната администрация, при средно 18.4% за страната. По този показател региона заема последно място сред всички области.