От днес, заради планиран ремонт, Етнографският музей в Разград за целия летен сезон е затворен за посетители.
Ремонтът е в изпълнение на проект на Община Разград „Енергийна ефективност и реконструкция на сгради в сферата на културата и изкуството в община Разград“ по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОП Региони в растеж 2014 -2020 г. (ОПРР).