Поредица от информационни срещи на тема „Актуални и предстоящи процедури по европрограмите” ОИЦ проведе в периода от 5 до 27 октомври във всички общини на Лудогорието. В събитията взеха участие близо 160 представители на местните и регионални власти, образователни, културни и социални структури, неправителствения сектор, микро и малки фирми, подпомагащи бизнеса организации, земеделски производители, граждани и медии.

Всички те се запознаха с отворените и предстоящи възможности за кандидатстване с проекти, предоставяни от програмите „Развитие на човешките ресурси” (ОПРЧР), „Иновации и конкурентоспособност” (ОПИК), „Региони в растеж” (ОПРР), „Наука и образование за интелигентен растеж” (ОПНОИР), Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), Кампанията за 2018 г. на проект „Красива България” и инициативата WiFi4You на ЕС за безплатен безжичен интернет.

От страна на местните власти, доставчици на социални услуги и неправителствени организации бе заявен интерес към процедурите „Открий ме” и „Подкрепа за лицата с увреждания” на ОПРЧР, както и към „Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование” на ОПНОИР.

Представители на бизнеса проявиха интерес към процедурите по ОПИК „Създаване и развитие на тематично фокусирани лаборатории” и „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите”. Множество въпроси относно допустимите кандидати, разходи и сектори на основна икономическа дейност задаваха потенциални бенефициенти по процедурата „Насърчаване на предприемачеството”.

На срещите в малките общини бяха дискутирани подадените досега проекти по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”, които очакват скоро подписване на договори за финансиране. Стана ясно, че местните управи имат готовност да кандидатстват по предстоящия до края на годината прием на следващи проектни предложения.

Заедно с екипа на ОИЦ – Разград в обиколката участва и експерт от Териториалния областен офис на Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) Светлана Димитрова. Тя представи възможностите за ползване на безплатните за земеделските стопани пакети по Подмерки 2.1.1 „Консултантски услуги за земеделски и горски стопани” и 2.1.2 „Помощ за осигуряване на консултантски услуги за малки земеделски стопани”, които включват: разработване на проектно предложение (заявление за подпомагане); изготвяне на бизнесплан за развитие на стопанството за 5-годишен период; консултации по подготовката на документите; доклад за изпълнение на консултантски пакет.

„С ползването на безплатния консултантски пакет кандидатстването по Подмерки 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства” и 6.1. „Създаване на стопанства на млади фермери” значително се улеснява и това стимулира производителите да развиват и разширяват своите стопанства”, заявиха участници в срещите.