Експертите на РИОСВ-Русе извършиха през септември 83 проверки на 62 обекта от контролираната територия, съобщиха от пресслужбата на екоинспекцията.

От тях 33 са планови и 50 извънредни. В рамките на осъществения контрол са дадени 54 предписания за отстраняване на нарушения на екологичното законодателство от контролираните обекти и са съставени 4 акта за административни нарушения .
От директора на РИОСВ са издадени 4 наказателни постановления, с които на нарушителите са наложени санкции и глоби в общ размер на 519 000 лв.
На оператора „Биовет” АД – клон Разград са връчени 2 заповеди – за отмяна и за налагане на санкция по Закона за водите на стойност 11 382 лв.
Общо събраните суми от РИОСВ-Русе по наложени глоби и санкции са 45 368,29 лв. и по еднократни и текущи санкции – 45 753,19 лв. От получените суми 36 602,55 лв. са разпределени и преведени на общините, на чиято територия се намират санкционираните обекти. Общините, получили най – големи приходи от наложени санкции са Ситово с 23 451,00 лв., следвана от Дулово – 10 675, 00 лв. и Разград с 1 773,00 лв.