22 общински кмета ще получат писма с предписания на РИОСВ Русе, с които са им дадени указания за почистване на речните корита и общинските пътища, съобщиха от пресслужбата на екоинспекцията.

В срок до 17 март кметовете следва да почистят коритата, минаващи през населените места и прилежащите територии от наноси и отпадъци, с оглед превенцията от наводнения. До 31 март трябва да се почисти и общинската пътна мрежа.
След изтичане на сроковете на дадените предписания ще бъдат извършени контролни проверки по места. Кметовете носят персонална административна отговорност в случаите на неизпълнението им, за което законът предвижда глоба от 2000 до 20 000 лв.
През 2016 г. за чистота на речните корита и общински пътища са проверени 152 населени места в 22 общини от контролираната територия и са санкционирани кметовете на три общини.

В резултат на засиления контрол установените замърсявания през 2016 г. са по-малки като количество и размер на замърсената площ спрямо тези през 2015 г. Наблюдава се и тенденция за изпълнение на дадените предписания от страна на общинските ръководства в поставените срокове и с необходимото качество.