И след извънредната сесия на Общински съвет – Разград все още остава неизяснен източника на замърсяване на въздуха в Разград. В Заседателната зала присъстваха представители на компетентните органи, които имаха възможността да коментират проблема.

Инж. Любомир Атанасов, директор на Регионална инспекция по опазване на оклоната среда и водите в Русе заяви: „Към момента няма конкретна, точна, ясна визия кой е истинският замърсител и източникът на тези миризми в Разград.” Той допълни, че вече са приключили измерването със станция на МОСВ, резултатите от което се очакват до седмица. Те ще бъдат изпратени до Община Разград.

Д-р Ася Генева, директор на Регионална здравна инспекция в Разград предложи на Областния управител да съдейства за подсигуряване на собствена мобилна станция, посредством която по всяко време да се измерва състоянието на въздуха през цялата година. От своя страна Гюнай Хюсмен заяви, че ще съдейства и ще направи всичко, което трябва. Анонсира, че през септември ще стане ясно.

Теменуга Газдова, управител на „Биовет АД” – „Миризмите не са от Биовет”. Тя коментира, че производството и дейността на „Биовет” са силно регулирани и контролирани; води се стриктна документация; няма аварийни ситуации; реализират инвестиции. Теменуга Газдова посочи и предприетите мерки от страна на „Биовет”: направен е пълен преглед на канализацията от Завода до пречиствателната станция. Резултатът е добър. В процес на реализация е физико-химично стъпало на Пречиствателната станция. Газдова заяви: „Ние нямаме производства, които имитират сероводород.”

Инж. Стоян Иванов, управител на „Водоснабдяване – Дунав”: „Градската пречиствателна станция не излъчва емисии, пораждащи острата и неприятна миризма.”

След изказванията на представителите на държавните институции и предприятия общинските съветници гласуваха докладната за предприемане на мерки за опазване на околната среда на територията на община Разград.

Кметът д-р Валентин Василев опита да обори точка по точка залегнати във внесена докладна за сесията. Вменяването на задължения на местната власт, които тя вече е изпълнила или няма правомощия да изпълни, е неефективен опит да се реши казусът и е начин за отклоняване на вниманието и прехвърляне на отговорност, коментира още той.

Проблемът съществува и той трябва да бъде решен, в това е убедено ръководството на Община Разград.