Експерти на РИОСВ – Русе подготвиха писма да Областна дирекция по безопасност на храните – Разград и Областна дирекция „Земеделие“ за осъществяване на контрол по компетентност за спазването на регламентираните практики при наторяване на земеделски земи.
В началото на миналата седмица, при извънредна проверка по сигнали за неприятни миризми в Разград, е установено струпване на значителни количества неугнил животински тор в обработваеми земи в землищата на селата Недоклан и Ясеновец. Общината е потвърдила, че земеделските земи се стопанисват от „Агротим“ ООД, Разград.
Оползотворяването на торови маси за нуждите на земеделието не е нарушение на екологичното законодателство, но то трябва да се извършва по регламентирани практики. Съгласно изготвената от Българската агенция по безопасност на храните специализирана Процедура, контролът се осъществява от инспекторите на съответната ОДБХ, съвместно с експерти от Разплащателна агенция на Държавен фонд „Земеделие” към Министерство на земеделието и храните.
В писмата РИОСВ – Русе препоръчва извършването на проверки и предприемане на мерки за ограничаване на миризмите. Необходимо е земеделските производители, използващи органични торове за наторяване, предварително да уведомяват местното население за предстоящите дейности.