Управителят на ОИЦ Юлиян Данаилов представи финансовата рамка за страната през новия програмен период 2021-2027 г. България ще разполага с общо над 26 млрд. лева – повече от22 млрд. лева от Европейските фондове за споделено управление (ЕФСУ) и национално съфинансиране в размер на над 4 млрд. лева. В страната ще действат 10 програми, финансирани от пет фонда.

Първата одобрена от Еропейската комисия през август т.г. Програма „Развитие на човешките ресурси е с двойно по-голям бюджет от предходния период. Над 3,8 млрд. лева ще се инвестират в социално включване, младежка заетост, социални иновации и мерки за включване на пазара на труда.

Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията разполага с близо 3 млрд. лева. Те ще се използват за мерки, насочени към постигане на интелигентен и устойчив растеж на българската икономика,  както и за осъществяване на индустриална и цифрова трансформация.

За Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация са заделени над 2,1 млрд. лева. Те ще бъдат насочени към развитие на научните изследвания и инфраструктура, иновациите и интелигентната индустрия, ускоряване на навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото и подобряване на киберсигурността.

Програма „Образование ще осигурява качествено и приобщаващо образование за  всички деца. Чрез нея ще се инвестират средства за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти и  непедагогическия персонал и др. Програмата разполага с бюджет с близо 1,9 млрд. лева.

Програма „Околна среда разполага с бюджет от 2,5 млрд. лева. С тях ще се подобряват ВиК инфраструктурата и  качеството на атмосферния въздух, управлението на отпадъците и опазването на биоразнообразието, както и  превенцията и управлението на риска от наводнения, свлачища и горски пожари.

Бюджетът на Програма „Транспортна свързаност е в размер на 1,9 млрд. лева. Те са предвидени за постигане на устойчива и интелигентна мобилност, навременно завършване на Трансевропейската транспортна мрежа и интегрирането на националаната транспортна мрежа в мрежата на ЕС. Също така, за насърчаване на мултимодалността, повишаване на безопасността на транспорта, дигитализация и значителното намаляване на вредните емисии, генерирани от този сектор.

Програма „Развитие на регионите е с бюджет близо 6,7 млрд. лева. Той е разпределен в приоритетите: „Интегрирано градско развитие”, „Интегрирано териториално развитие” и „Справедлив преход”.

Програмата ще се изпълнява чрез интегриран териториален подход, насърчаващ партньорството между различни заинтересовани страни на местно ниво. Планирани са мерки за обновяване и модернизация на пътна,  образователна, здравна, социална и културна инфраструктура, енергийна ефективност и устойчива градска  мобилност и др. При изпълнение на подходите за Интегрирани териториални инвестиции роля ще има и мрежата от 27 ОИЦ в страната.

Тази програма се очаква да бъде одобрена от ЕК до края на годината.

За ефективното управление, координация и контрол на средствата от фондовете на ЕС са предназначени над 237 млн. лева по Програма „Техническа помощ.

Програмата за храни и основно материално подпомагане е с бюджет  над 411 млн. лева. В нея са включени два нови приоритета: „Закупуване на стоки за новородени” и „Детска кухня”, чрез които ще се подпомагат новородени и деца до 3 годишна възраст.

Осигуряване на устойчиво рибарство, опазване на морските биологични ресурси, растеж на синята икономика са сред целите на Програма „Морско дело, рибарство и  аквакултури”. Тя е с бюджет 237 млн. лева.

Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони  2023 – 2027 г. е с бюджет от над 8 млрд. евро, като 40%   от средствата са от ЕЗФРСР, а 60% – национално съфинансиране. Той има три стълба на действие – Директни плащания, Обща организация на пазарите на селскостопански продукти и Развитие на селските райони.

Националният план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) има 4 стълба – Иновативна България, Зелена България, Свързана България и Справедлива България. Публичното финансиране по ПВУе в размер на  13,6 млрд. лева, а в комбинация с частните средства, които могат да бъдат привлечени – може да достигне до 20,3 млрд. лева.

В момента по него има седем отворени процедури за прием на проекти. В началото на 2023 г. се очаква да бъдат обявени още толкова.

Журналистите получиха информация и за текущия напредък по изпълнението на европрограмите в област Разград. От началото на програмния период 2014-2020 г., до края на 2022 г., в Лудогорието по оперативните програми „Развитие на човешките ресурси”, „Храни”, „Иновации и конкурентоспособност”, „Региони в растеж”, „Наука и образование за интелигентен растеж”, „Добро управление” и „Околна среда”, са сключени 460 договора за безвъзмездна финансова помощ, на обща стойност 97 899 583 лева. Реално изплатените средства дотук са 71 138 076 лева.

Програмата за развитие на селските райони финансира общо 221 договора за безвъзмездна помощ в региона, на обща стойност 63 979 954 лева. По Програмата за морско дело и рибарство се изпълняват 3 проекта, с общ размер на инвестициите от над 1,5 млн. лева.

Сумарно от началото на програмния период 2014-2020 г. до момента, в Разградска област с евросредства са финансирани 684 проекта, с обща стойност на инвестициите 163 416 947 лева.

Вече има подписани договори за финансиране на проекти от новите програми 2021 – 2027 г. Към момента по програмите „Развитие на човешките ресурси”, „Храни и основно материално подпомагане” и програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество” на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство се изпълняват 9 проекта, на обща стойност 5 165 509 лева.

Последва представяне на резултатите от дейността на ОИЦ – Разград през 2022 г. Проведени са 27 информационни събития в областта. В тях са участвали 885 граждани. 770 са посетителите в офиса на ОИЦ, на бул. „България” №34. Направени са 1011 консултации в т.ч. по телефон и електронна поща. Проведени са 2 събития с близо 500 участници в инициативата „Дни на Европа в Разград”. Осъществени са две събития в рамките на общата инициатива „Новите програми 2021 – 2027 г.” на мрежата от 27 ОИЦ. Над 360 са публикациите в печатните и електронни медии. Общо 1 900 са публикациите на ОИЦ в Единния портал www.eufunds.bg.

В края на срещата участниците получиха рекламно-информационни материали на ОИЦ – Разград, а неговият екип пожела на всички Светли Коледни и Новогодишни празници.

Областен информационен център – Разград е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.