Екипът на Местната комисия за БППМН проведе две обучения на тема: „Превенция на агресивното поведение и управление на насилието в училище”- едно за ученици от гимназиален етап и едно за учители от училищата в общината, съобщиха от пресцентъра на общинска администрация. Целта на обученията бе да се подготви ядро от ученици и подкрепящи ги възрастни, което да продължи да обучава класовете в съответните учебни заведения на принципа „Връстници обучават връстници”. Заниманията се проведоха на 5,6 и 7,8 декември в зала на хотел„Централ”.

При много добра организация и активност бяха разгледани рисковите фактори, водещи до насилствено поведение, моделите на поведение в конфликтна ситуация, ролята на асертивното поведение и ненасилствената комуникация за справяне с агресията, медиацията като модел за справяне в конфликтни ситуации, трансформация на конфликти, възможности за управление на конфликти в училище и др.

В хода на работата млади хора от 7 професионални гимназии и техни преподаватели се запознаха и с интерактивните методи на обучение, подготвиха се да проведат часове по темата с връстниците си в училище.