Две по-високи средночасови превишения на пределно допустимата концентрация на сероводород в атмосферния въздух са регистрирани в Разград през март. Измерванията на качеството на атмосферния въздух (КАВ), осъществени по годишен график, са извършени с Мобилната автоматична станция на Регионална лаборатория на ИАОС в Русе през периода 16-29 март в кв. „Лудогорие“.

Освен основните замърсители като серни и азотни оксиди, въглероден оксид, фини прахови частици и озон, са контролирани и нивата на сероводород с допълнителен анализатор. Той е добавен към основното оборудване за КАВ поради множеството оплаквания на жители на града през 2016 г. за неприятни миризми.

Анализът на резултатите показва, че няма регистрирани превишения на основните замърсители, но по показател сероводор са регистрирани по-високи от фоновите нива в дните със слаб вятър или пълно безветрие.

Съгласно българското законодателство нормата за сероводорода е максимално еднократна и средно денонощна. Превишенията са от 4 до 10 пъти на максимално еднократната норма от 5 микрограма на кубичен метър, в рамките само на 1 час. За периода на измервания не са  констатирани превишения на средно денонощната норма на сероводород.

Контрол на КАВ в Разград ще се осъществи и през следващите тримесечия на  тази година.