Във връзка с удължаване срока на извънредното положение и нарастващия брой семейства с деца, намиращи се в затруднение да задоволят своите здравни, комунално- битови или други жизненоважни потребности поради излизането в неплатен отпуск на родителите, които нямат възможност да работят от вкъщи по време на извънредното положение от 14 април в Дирекциите Социално подпомагане се приемат заявления за отпускане на еднократна социална помощ в размер на 375 лв. Помощта е в подкрепа на работещите майки и бащи, които гледат децата си до 12-годишна възраст и в момента нямат възможност да получават други средства. Родителите трябва да отговарят на следните условия: • Към момента на заявяване на помощта двамата или единият от родителите, или родителят, отглеждащ сам дете, няма/т право на платен отпуск или той вече е изчерпан, и ползват неплатен отпуск от минимум общо 20 работни дни. Необходимо е кандидатстващите за еднократната помощ или работодателят им да изпратят по електронен път на официалната електронна поща на съответната дирекция „Социално подпомагане“ сканирано копие на служебна бележка от работодател, че са изчерпали платеният си отпуск, и ползват неплатен отпуск от общо 20 дни; • Месечния доход на член от семейството за месеца, предхождащ месеца на ползването на неплатения отпуск да не надвишава 610 лв. (MP3 за 2020 г.). • Да не са получавали социални помощи по Закона за социално подпомагане от началото на 2020 г. • Да нямат други доходи реализирани по договор за услуга, договор за наем, рента, аренда, допълнителен трудов договор и др. Това обстоятелство се декларира от кандидатстващите за еднократна помощ в заявлението, за което социалната служба извършва служебна проверка. • Двамата или единият от родителите, или родителят, отглеждащ сам дете, да не са включени в схемата за компенсация 60/40 (по Постановление № 55 на МС от 30 март 2020 г.). • Двамата родители или родителят, отглеждащ сам дете, да са осигурявани по реда на Кодекса за социално осигуряване в последните 6 месеца; За това условие социалната служба извършва служебна проверка. • Единият от родителите е в неплатен отпуск, а другият родител не получава обезщетение за безработица, обезщетение за временна нетрудоспособност или пенсия (с изключение на социалната пенсия за инвалидност); обезщетение за ползване на отпуск за отглеждане на дете до 2 г. • Помощта може да бъде отпусната ако детето/децата от семейството са посещавали детска ясла, детска градина или училище преди 13 март 2020 г. При така посочените характеристики, еднократната помощ може да се отпуска и на семейства на близки и роднини, при които е настанено дете по реда на Закона за закрила на детето, които няма/т право на платен отпуск или то вече е реализирано, и ползват неплатен отпуск от минимум общо 20 работни дни поради невъзможност за осигуряване от работодателя извършване на дистанционна работа от вкъщи, независимо от началната дата на започване на отпуска и отговорят на останалите критерии за достъп до помощта. Важно е да отбележа, че заявяване отпускането на еднократната помощ вече може да се осъществява чрез Единния портал за достъп до електронни административни услуги, през Системата за сигурно електронно връчване, без да е необходимо поставянето на КЕП от кандидатстващите както и на служебна електронна поща на Дирекция „Социално подпомагане“ по местоживеене.