На информационна среща, проведена в офиса на Областния информационен център (ОИЦ) – Разград бе представена отворената процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) BG05M9OP001-2.002 „Независим живот” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

Целите на процедурата са: подобряване качеството на живот и достъпа до услуги за социално включване, включително здравни на хора с увреждания и хора на над 65 години, в невъзможност за самообслужване за преодоляване на последиците от социалното изключване и бедността; предоставяне на възможности за връщане на реалния пазар на труда на лицата, които полагат грижи за близките си с увреждания.

Допустими бенефициенти са общините на територията на Република България. Общият бюджет на процедурата е 150 млн. лева за цялата страна, а БФП за отделен проект е: минимален размер – 80 000 лева; максимален размер – 500 000 лева.

На срещата бяха поканени представители на всички общини от Разградска област, на неправителствени организации в социалната сфера, допустими като партньори и доставчици на социални услуги, както и на Регионалната дирекция за социално подпомагане.

Експертът на ОИЦ-Разград Емил Чанков разясни обстойно условията за участие в процедурата, съгласно Насоките за кандидатстване – в т.ч. допустимите целеви групи, дейности и разходи, както и начина на кандидатстване, който е по електронен път.

След представянето на схемата бе проведено практическо обучение за електронно кандидатстване чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg.

В дискусията в рамките на срещата и след края ù, присъстващите участваха активно, като задаваха конкретни въпроси, свързани с детайли по вече подготвяните от тях проектни предложения. Представителите на ОИЦ отговориха изчерпателно, като информираха участниците и за получените отговори на въпроси по време на информационните дни, организирани от Управляващия орган на ОП „Развитие на човешките ресурси” в градовете Варна и Велико Търново.