Излезе от печат практическото помагало от д-р Надие Карагьозова – „Приложение на игрови подходи за снижаване на агресивността при 5-7 годишните деца”.

Рецензент на книгата е Димитър Кюланов, доктор по философия, главен експерт н ЦКБПППМН към Министерски съвет.

Авторът на Помагалото насочва своето внимание и вниманието на бъдещите ползватели (педагози, родители, специалисти и други) към тревожните тенденции в съвремието – нарастването на агресията и все-по рядкото присъствие на играта в живота на децата още в предучилищната им възраст.
Детската агресивност, според д-р Карагьозова, е свързана с недостиг на разбиране и внимание от страна на значимите за детето възрастни в семейството и микросредата. Там то възприема насилническите поведенчески модели, които след това прилага към други деца. На този процес би трябвало да се противопоставят съвместните усилия на педагози, родители и институции, като децата се ангажират в позитивни дейности и игри, да получават повече любов, уважение, похвали, поощрения. С други думи – да се мобилизира позитивният потенциал на добротата във възпитанието на децата както във взаимоотношенията с тях, така и в основната им жизнедейност – играта.
За реализацията на тези възпитателни задачи авторът на помагалото „ангажира“ евристично използването на емотиконите „Усмивко“ и „Сърдитко“, които са идея на д-р Карагьозова и пробирани в педагогически експеримент в ЦДГ „Русалка“ в Русе. Това са знакови символи за позитивна подкрепа на децата в процеса на различни игри, както и стимули за поощряване на поведението и резултатите от занимания им в детските градини. Те са с доказана полезност в невербалната комуникация и при стимулиране на позитивното поведение.

И двата символа имат позитивна роля, като в различни контексти авторът ги е включил в разнообразни игри, при които да въздействат най-благоприятна върху всяко отделно дете, но и в детската група като цяло. Усмивко и Сърдитко са представени по най-забавния и подходящ за децата начин чрез стихотворни текстчета и илюстрации, които формират необходимите симпатии и радост у децата.

Предложени са няколко интересни за децата игри, които несъмнено ще доведат да позитивни резултати, ако бъдат използвани умело от педагозите в детските градини: „Разпознай и назови“; „Почувствай другия“; „Довърши изречението“; „Пъзел“ „Цвете подарявам“ и други.