Със силно присъствие от Лудогорието ще премине започващата утре в Пампорово Шеста национална научно-практическа конференция «Детско правосъдие и правата на децата», организирана от Община Асеновград и Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. Организаторите са предвидили да подарят на всички участници луксозен цветен сборник с представените доклади и интервюта.

В проявата ще се включат над 120 представители на местни комисии, инспектори от Детска педагогическа стая и управители на Центрове за обществена подкрепа, сред които ще бъде и д-р Надие Карагьозова – секретар на МКБППМН – Община Кубрат. Тя ще участва в престижния форум с 2 доклада и две интервюта.

Първият доклад на д-р Карагьозова е на тема: „Общественият възпитател – емоционална подкрепа на деца в конфликт със закона”. В него се акцентира на ролята на обществения възпитател в индивидуално-корекционната работа с малолетните и непълнолетни правонарушители, за необходимостта от висок професионализъм в работата за постигане на ефективни резултати с подрастващите.

Вторият доклад на д-р Карагьозова е: „Откраднато детство”, като в него акцентира на един често срещан проблем в отношенията родител-дете: как родителската свръх амбиция и проекция, упражнявана върху децата, влияе негативно върху емоционалното им благополучие и води до неуспехи на по-късен етап от живота им.

Двете интервюта на д-р Карагьозова са с проф. д-р Георги Петров – „И едно дете да е на пътя на провала – трябва да направим всичко възможно, за да му помогнем. На родителите трябва да им помогнем да бъдат родители” и с инж. Мария Вълканова – зам.-кмет на Община Асеновград и председател на МКБППМН в същия град – „Доброто управление е сбор от добре формулирани задачи, добре планирана работа и добри взаимоотношения”.

В работната среща като лектор ще вземе участие и Вергиния Мичева – Русева – бивш зам.-министър на правосъдието в периода 2014-2017 г. и автор на законопроекта за детското правосъдие.

По време на форума ще бъдат представени добри практики, а експертите ще обменят идеи как максимално да бъдат гарантирани правата на децата, пострадали от престъпления и на децата правонарушители.