Днес на пресконференция кметът на Община Разград оповести, че поради неплащане на суми по съставен акт от 2014 г. и липсата на възражения срещу това, без малко да бъдат запорирани сметките на Община Разград. За тази глоба не е имало никаква информация, оставена е без възражения срещу констатациите от предишното управление на администрацията и е станало ясно за опасността едва сега, когато НАП са реагирали.
На 29 декември 2008г. между Министерството на околната среда и водите, в качеството му на договарящ орган от една страна и от друга – Община Разград, в качеството на бенефициент, е сключен договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд на Европейската общност за проект „Подготовка на проект за управление на отпадъците на територията на регион Разград“, Приоритетна ос 2“Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци“.
Във връзка с извършен одит от Изпълнителна агенция „Одит на средствата от ЕС“, одитиращият орган е констатирал нарушения, изразяващи се в неясна методика за оценка в открита процедура, които не са санкционирани от управляващия орган. През месец август 2013г. Община Разград е уведомена за регистрираните нарушения, както и за налагане на финансова корекция в размер на 150 900 лв. Община Разград не е направила никакви възражения срещу констатациите, в резултат на което и поради неплащане на посочените суми, на 16.06.2014г. е съставен акт за частно държавно вземане срещу Община Разград за 153 111.10лв.
На база на съставения акт, на 13.10.2016г. Община Разград бе уведомена, че е образувано изпълнително дело срещу общината на основание заповед за незабавно изпълнение на Районен съд-Разград, независимо от това дали ще се правят възражения срещу съдебните актове. От страна на Община Разград бяха предприети необходимите действия за съдебно оспорване, коментира още д-р Василев, в резултат на което бе постановено спиране изпълнението на незабавното изпълнение за плащане на дължимите суми.