На предстоящото си заседание Общинският съвет трябва да даде съгласие кметското ръководство да сключи два договора за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България –ФЛАГ”ЕАД, по силата на който да поеме дългосрочен общински дълг за реализация на проект „Създаване на зелена и достъпна градска среда в централната градска част в Разград”. Общата стойност на проекта е 5 259 556 лв., от която 4 654 578 лв. безвъзмездна финансова помощ и задължително участие с 244 978 лв. С решение на Общински съвет е утвърдено и допълнително собствено финансиране за 360 000 лв.

За осигуряване на дължимите междинни плащания по проекта, както и за собственото съфинансиране Общината не разполага със свободен финансов ресурс и се налага да се използва креди, обясни кметът Бояджиев. “Двата кредита на обща стойност 3 605 000 лв., които кметското ръководство смята да тегли от фонд ФЛАГ са важни за финансовата стабилност на община Разград”, подчерта още градоначалникът.

Единият заем, който ще поеме Общината е в размер на 605 000 лв. за покриване собствения принос по проекта, а срокът за погасяване на заема е до 36 месеца от подписване на договора. Кредитът ще се обезпечава чрез залог върху собствените приходи на Общината. Плащанията за лихви ще бъдат разпределени по бюджета за три финансови години и ще са приблизително 113 025 лв., като 50% от тях ще бъдат възстановени от Министерство на финансите по ред, определен от Министерски съвет.

Вторият дългосрочен общински дълг, който ще поеме Община Разград е в размер до 3 млн. лв. за обезпечаване плащанията по оперативната програма, като срокът за погасяване на заема е до 14 месеца от подписване на договора. Кредитът ще се обезпечава чрез залог върху вземанията на Община Разград по Договора за безвъзмездна финансова помощ и залог върху собствени приходи на Общината. Плащанията за лихви ще бъде разпределено по бюджета за две финансови години и ще е приблизително 139 000 лв., като 50% от тях ще бъдат възстановени от Министерство на финансите по ред, определен с акт на Министерски съвет.

Кметът Денчо Бояджиев коментира, че тези 3 605 000 лева, които Общината иска да изтегли за реализацията на проекта за ремонт на центъра не са бюджетни пари, както се внушава, а са кредитни средства от фонд ФЛАГ за текущи плащания по проекта. Той обясни, че всеки европроект стартира с 30% авансово плащане от управляващия орган, а останалите пари се превеждат след оформянето на финансовата документация по изпълнение на дейностите.

Кметът подчерта, че двата кредита трябва да бъдат одобрени от Общинския съвет, за да може да приключи реализацията на проекта. По думите му ако докладните за тегленето на двата заема не бъдат приети от местния парламент Общината остава непокрита с над 5 милиона лева, колкото е общата стойност на проекта. Тези пари няма да бъдат платени от управляващия орган, а ще бъдат отнети от бюджета на Общината, което според него ще означава фалит. Той добави, че не бива да се злоупотребява с темата за поемането на общински дълг, защото местната администрация е ползвала подобни кредити за изпълнението на почти всички проекти, реализирани през първия програмен период, правят го и много други общини.