В Областна администрация Разград се проведе заседание на Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие на Област Разград. Областният управител Владимир Димитров, който е и председател на Комисията, откри заседанието, на което се предоставя за съгласуване обобщено предложение за държавен план-прием в VIII и в V клас в неспециализираните профилирани и професионални гимназии и в средните училища в област Разград за учебната 2024/2025 г.. В заседанието участва и зам. областният управител Ивелина Игнатова.

„Държавният план-прием в област Разград трябва да бъде съобразен с нуждите на бизнеса, винаги трябва да има баланс между профилираните и професионалните паралелки и актуалните потребности от специалисти в региона и търсените на пазара на труда  специалности“, коментира Димитров.

Ангел Петков – началник на РУО –  Разград, представи подробна информация за училищната мрежа в област Разград, за изпълнение на план-приема през предходни години и за изготвеното предложение за държавен план-прием в VIII и в V клас в неспециализираните профилирани и професионални гимназии и в средните училища в област Разград за учебната 2024/2025 г.

Общият брой седмокласници, които ще завършват 2024 година са 943.  Предложението за ДПП за учебната 2024/2025 година е за 38 паралелки, а броят на местата в предложените паралелки е 988.

Професионално образование и обучение в област Разград е предложено в следните професионални направления за дневна форма на обучение:

Област на образование/професионално направление: Техника – 7 паралелки

 • Машиностроене, металообработване и металургия – 1,5 паралелки
 • Електротехника и енергетика – 1,5 паралелки
 • Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника – 1,5 паралелки
 • Химични продукти и технологии – 2 паралелки
 • Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства – 0,5 паралелка

Област на образование/професионално направление: Селско, горско и рибно стопанство – 4,5 паралелки

 • Растениевъдство и животновъдство – 4,5 паралелки

Област на образование/професионално направление: Информатика – 4,5 паралелки

 • Компютърни науки – 3 паралелки
 • Приложна информатика – 1,5 паралелки

Област на образование/професионално направление: Стопанско управление и администрация – 3 паралелки

 • Счетоводство и данъчно облагане – 1 паралелка
 • Администрация и управление – 2 паралелки

Област на образование/професионално направление: Услуги за личността – 2 паралелки

 • Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг – 1,5 паралелки
 • Фризьорски и козметични услуги – 0,5 паралелка

Област на образование/професионално направление: Социални услуги – 1 паралелка

 • Социална работа и консултиране – 1 паралелка

Област на образование/професионално направление: Транспорт – 1 паралелка

 • Транспортни услуги – 1 паралелка

Област на образование/професионално направление: Производство и преработка – 0,5 паралелка

 • Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи – 0,5 паралелка

Област на образование/професионално направление: Архитектура и строителство – 0,5 паралелка

 • Строителство – 0,5 паралелка

Профилирано обучение в област Разград е предложено от профилирани гимназии и средни училища в следните профили:Природни науки – 7 паралелки; Математически – 1 паралелка; Софтуерни и хардуерни науки – 2 паралелки; Чужди езици – 4 паралелки.

Предложени за разкриване са нови специалности от професии за учебната 2024/2025 година, както следва:

1. Професионална гимназия по селско стопанство „Хан Аспарух“, гр. Исперих, общ. Исперих – 0,5 паралелка.

Специалност с очакван недостиг на пазара на труда

Професионално направление –  Електротехника и енергетика

Професия  Електротехник

Специалност Електрически машини и апаратиSTEM,нова за общината

Дуална система на обучение

 • Професионална гимназия, гр. Кубрат, общ. Кубрат, обл. Разград – 1 паралелка:

Професионално направление –  Приложна информатика

Професия Организатор интернет приложения

Специалност Електронна търговия STEM,нова за общината

Дневна форма на обучение

Предложенията са съгласувани с общинските ръководства и с ръководителите на фирми, за чиято дейност са необходими специалисти с подходяща квалификация.

Предложение на РУО – Разград за план-прием на ученици в дуална система на обучение за учебната 2024/2025 година:

 • ПГСС „Хан Аспарух“, гр. Исперих

Електротехник, Електрически машини и апарати – ДУАЛНА, специалност с очакван недостиг на пазара на труда – 0,5 паралелка.

 • Професионална гимназия по икономика „Робер Шуман“, гр. Разград

Готвач, Производство на кулинарни изделия и напитки – ДУАЛНА, специалност с очакван недостиг на пазара на труда – 0,5 паралелка.

 • Професионална гимназия по икономика „Робер Шуман“, гр. Разград

Ресторантьор, Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения – ДУАЛНА, специалност с очакван недостиг на пазара на труда – 0,5 паралелка.

 • Професионална гимназия по икономика „Робер Шуман“, гр. Разград

Спедитор-логистик, Спедиция, транспортна и складова логистика – ДУАЛНА, специалност с очакван недостиг на пазара на труда – 1 паралелка.

 • Национална професионална техническа гимназия „Шандор Петьофи“, гр. Разград

Техник по автоматизация, Автоматизация на непрекъснати производства – ДУАЛНА – 0,5 паралелка.

 • Професионална гимназия по химични технологии и биотехнологии „Мария Кюри“, гр. Разград

Биотехнолог, Технология в биопроизводствата – ДУАЛНА, специалност с очакван недостиг на пазара на труда – 0,5 паралелка.

Предложение бе направено и за държавен план-прием след завършен IV клас за учебната 2024/2025 година.

През учебната 2023/2024 г. учениците, които предстои да завършат
IV клас в област Разград са 821. Предложението на областно ниво за прием на
ученици в една паралелка в V клас за учебната 2024/2025 г. е съобразено с
изискванията в чл. 50, ал. 3 и ал. 4 от Наредба No 10 за организация на дейностите
в училищното образование. Приемът ще се реализира в ППМГ „Акад. Никола Обрешков“, гр. Разград.

След гласуване, членовете на Областната комисия приеха обобщеното предложение, като предстои то да бъде изпратено в Министерството на образованието и науката за утвърждаване.