През месец август Окръжната прокуратура в Разград и трите районни прокуратури в Разградски съдебен район са внесли 58 наказателни производства, съобщиха от институцията.

Обвинителните актове са 23 срещу 27 обвиняеми лица. Съобразно извършените престъпления 4 са престъпленията против личността, 4 против собствеността, 1 против стопанството, 2 документни престъпления, 1 против реда и общественото спокойствие и 12 общоопасни престъпления.

През отчетния период са внесени 21 предложения за споразумения срещу 21 лица.

Внесените предложения за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административни наказания по чл.78а от НК – 14 срещу 14 лица, а на предложенията по чл.61 от НК – 4 бр.

През месец август дела и възложени проверки /по преценка на прокурорите/ със значим обществен интерес – няма, уточняват още от Окръжна прокуратура Разград.