Заместник-областният управител на област Разград Драгомир Златев взе участие в проведения в град Плевен регионален форум на тема: „Развитието на регионите – предизвикателства и възможности“. Събитието бе организирано от Областна администрация Плевен, в партньорство със СНЦ „Северозападен регионален иновационен център по мехатроника“, Камара на строителите, Камара на инженерите в инвестиционното проектиране, Камара на архитектите и областната организация на НТС – Плевен. Във форума взеха участие представители на Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/, Министерство на транспорта и съобщенията /МТС/, областни управители от Северна България, кметове на общини, представители на научни звена, на бизнеса и неправителствени организации.

Представители на МРРБ представиха новите възможностите за развитие, очертани от програмата „Развитие на регионите“ за периода 2021-2027г. и в проектите в Националния план за възстановяване и устойчивост в сферата на инфраструктурата, които са основополагащи за развитието на областите в Северна България.

Представители на Министерството на транспорта и съобщенията презентираха теми за транспортната свързаност и широколентовия достъп за новия планов период и проектите в Националния план за възстановяване и устойчивост.

Представени бяха основните параметри на комплекса от проекти за изграждане на Северозападен междууниверситетски кампус и технологичен парк в Плевен, с акцент на регионални образователни научноиновационни инфраструктури в сферата на мехатрониката и чистите технологии, транспорта, строителството и регионалното развитие.

Обсъдена беше ролята на браншовите сдружения за регионалното развитие с участието на камарите на архитектите, на инженерите в инвестиционното проектиране и на строителите.

Драгомир Златев подчерта, че новите възможности за развитие на регионите изискват добра информираност, както на общините, така и на представителите на бизнеса и науката, за постигане на необходимата проектна готовност. Той заяви, че новият подход на Интегрираните териториални инвестиции изисква активна комуникация и създаване на партньорства между областите в Северна България, респективно в страната.