Периода на изплащане на помощта започна от 09.12.2021 г. и приключва на 23.12.2021 г. Неполучените средства не подлежат на депониране, а се възстановяват в държавния бюджет. Помощта се получава по два начина – по лична банкова сметка или чрез „Български пощи“. На лицата и семействата, които са заявили, че желаят да получат средствата по банкова сметка, вече са им преведени. Тези, които са предпочели помощта да им бъде изплатена по пощата, ще могат да я получат до 23 декември включително в съответния клон по техния настоящ адрес.

Във връзка с това апелираме, гражданите, които имат право на помощта и са заявили получаването й на пощенските клонове да предприемат действия за получаването й до тази дата, като в противен случай, след 23.12.20121г. губят правото си. В случаите, когато поради обективни причини правоимащите лица няма да могат да получат лично помощта си в съответния пощенски клон, е необходимо своевременно да упълномощят друго лице, като за целта при изплащане се представя нотариално заверено пълномощно.

Еднократната финансова подкрепа за отопление, в размер на 300 лева е  предназначена за всички, на които е отказано отпускането на целева помощ за отопление поради превишаване на определения диференциран доход с до 30 лева, или заради неизпълнение на изискването за 6-месечна регистрация в дирекция „Бюро по труда. От нея можеха да се възползват и хората, които са кандидатствали  в определения за това срок – до 23 ноември 2021 година. Финансовата подкрепа за отопление е еднократна помощ и се отпуска, съгласно Постановление на Министерски съвет № 368 от 04.11.2021г.

В област Разград 773 лица и семейства са получили еднократна финансова подкрепа за отопление по ПМС №368. От тях, в териториалния обхват на ДСП – Разград, включващобщините Разград, Лозница  и Цар Калоянса изплатени326 бр. помощи, в община Исперих176 бр., от ДСП – Кубрат, обслужваща общините Кубрат и Завет – 214 бр. помощи, и в община Самуил – 57 бр. помощи.