До 20 януари на 2016 година лицата, които осъществяват билкозаготвителна дейност, следва да предадат отчети в съответните регионални инспекции за предходната година, съобщиха от РИОСВ – Русе.
Отчетите могат да се подадат и в свободна форма. Те следва да съдържат информация за събраните, изкупени, реализирани и налични количества в складовете лечебни растения, както и данни за техния произход съгласно издадените позволителни документи от съответните общини или горски стопанства. Обобщаването на годишните справки за лечебните растения е важно за оценката на количествата добивани билки за съответния регион и състоянието на естествените им находища.
На територията на РИОСВ – Русе има регистрирани 128 пункта, от тях 60 са в Област Разград.
Законът за лечебните растения предвижда глоби от 100 до 1000 лева за физически и имуществени санкции в размер от 300 до 2500 лева юридически лица за непредставяне на отчети.