До 15.10.2020г. тече кампанията за приемане на заявления-декларации за еднократна целева помощ за първокласници в дирекциите „Социално подпомагане“ в област Разград. Размера на помощта е  250 лева, утвърден с Постановление  на Министерски съвет.

          Право на тази помощ имат семейства, чийто деца са записани за първи път в първи клас на държавно или общинско училище и средномесечният доход на член от семейството за предходната 1 година преди подаване на заявлението е по-нисък или равен на 450 лева.  Този доходен критерий не се изисква за деца с трайни увреждания, деца с един жив родител и деца, настанени в приемни семейства или в семейство на роднини или близки по реда на Закона за Закрила на детето.

          Средствата  се отпускат, за да  покрият  част от разходите за  подготовка на учениците  за  първи клас.

Заявленията-декларациии за помощта се подават в Дирекция „Социално подпомагане по настоящ адрес на родителя след записване на детето в първи клас.

     Към заявлението-декларация се прилагат следните документи:

  • удостоверение за брутните месечни доходи на семейството за последните 12 календарни месеца, предхождащи месеца, през който е подадено заявлението;
  • удостоверение, издадено от съответното държавно или общинско училище, че детето е записано в първи клас;

Изплащането на еднократната помощ за пъвокласници се извършва на два пъти: Половината от размера на помощта /125 лв./ се изплаща за първия учебен срок, след влизане в сила на заповедта за отпускането й; Останалите петдесет на сто от размера на помощта се изплаща в началото на втория учебен срок, ако детето продължава да учи.

Помощта ще се възстановява от родителите, ако детето/ученикът не постъпи в училище, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние, както и в случаите, когато в рамките на един месец от учебната година има допуснати отсъствия от 5 учебни часа, за които няма уважителни причини.

До края на месец август 2020г. , в област Разград са подадени 399 броя заявления-декларации за еднократна помощ за първокласници, отпуснатите помощи са 324 бр., като 63 заявления все още са в процес на обработка. Отказани са до момента 12 подадени заявления.

В Община Разград са приети 130 бр. заявления, отпуснати са 103 помощи, отказани са 4 заявления, а в процес на обработка са 23 бр.;

В Община Исперих са приети 97 бр. заявления, отпуснати са 77 помощи, отказани са 4 заявления, а в процес на обработка са 16 бр.;

В Община Кубрат са приети 67 бр. заявления, отпуснати са 58 помощи, отказано 1 заявление, а в процес на обработка са 8 бр.;

В Община Завет са приети 30 бр. заявления, отпуснати са 19 помощи, а в процес на обработка са 19 бр.;

В Община Лозница са приети 33 бр. заявления, отпуснати са 30 помощи, а в процес на обработка са 3 бр.;

В Община Самуил са приети 24 бр. заявления, отпуснати са 22помощи, отказани е 1 заявление, а в процес на обработка е 1 бр.;

В Община Цар Калоян са приети 18 бр., отпуснати са 15 помощи, отказани са 2 заявления, а в процес на обработка е 1 бр.;

През 2019 г. в област Разград целеви помощи за първокласници са получили общо 602 семейства

2018г. за 623 деца. Разпределението по общини е следното:

Община Разград – 207 бр. помощи;

Община Исперих – 137 бр.;

Община Кубрат –88 бр.;

Община Завет – 51 бр.;

Община Лозница – 37 бр.;

Община Самуил – 42 бр.;

Община Цар Калоян – 21 бр.

Наблюдава се тенденция  към намаляване броя на еднократните целеви помощи за първокласници. През 2018г. помощи за първокласници са получили 623 семейства,  през 2017г. – 654 семейства, а през 2016г. общият им брой е бил 832 бр.